Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

  • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
  • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
  • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
  • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Мова захисника в дебатах і репліках сторін


Союз криміналістів і кримінологів

Правильна посилання на цю статтю:

Маслова М.В. - Мова захисника в дебатах і репліках сторін // Союз криміналістів і кримінологів. - 2015. - № 1. - С. 88 - 99. DOI: 10.7256 / 2310-8681.2015.1.15578 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=15578Мова захисника в дебатах і репліках сторін

Маслова Марина Валеріївна
аспірант, кафедра криміналістики і правової інформатики, Кубанський державний університет
350007, Росія, Краснодарський край, г. Краснодар, вул. Хімзаводская, 48, оф. 4
Maslova Marina Valer'evna
Postgraduate at the Department of Criminalistics and Legal Information Science, Kuban State University
350007, Russia, Krasnodar, ul. Khimzavodskaya, 48, of. 4

Анотація.

Справжня наукова стаття присвячена дослідженню статусу захисника як суб'єкта доказування на етапі судових дебатів і реплік сторін в сучасному російському кримінальному процесі. Автором проведено аналіз різних наукових точок зору на визначення поняття судової промови захисника, дано його авторське визначення, досліджено основні ознаки, її характеризують. У статті здійснено класифікацію прав, обов'язків і відповідальності захисника при його участі в кримінальному процесі на етапі судових дебатів і реплік сторін. Під час написання даної наукової статті використовувалися наступні наукові методи дослідження: формально-логічний; статистичний; історико-правовий; аналізу; інтерполяції. У даній статті вивчена типова структура захисної промови, досліджено основні етапи її підготовки та викладу. Проведено дослідження і дана авторська класифікація прав, обов'язків і відповідальності захисника на етапі його виступу в судовому засіданні в дебатах і репліках сторін. Автором сформульовані основні проблеми, що виникають в процесі діяльності професійного захисника на етапі судових дебатів і реплік сторін щодо захисту своєї позиції, а також запропоновано ряд заходів щодо їх розв'язання.
Ключові слова: захисник, адвокат, дебати сторін, репліки сторін, мова, сторона звинувачення, кримінальний процес, підсудний, суд, останнє слово

DOI:

10.7256 / 2310-8681.2015.1.15578

Дата направлення до редакції:

13-06-2015

Дата рецензування:

14-06-2015

Дата публікації:

29-05-2016

Abstract.

The paper studies the defence counsel's status as a subject of proving during pleadings and parties 'replies in the contemporary Russian criminal proceedings. The author analyzes various positions on the term defence counsel's speech defining, offers her own definition and studies the main features characterizing it. The paper contains the classification of rights, duties and responsibilities of a defence counsel in judicial proceedings during pleadings and parties 'replies. The author applies the formal logical, statistical, historical-legal methods, analysis and interpolation. The paper studies the standard structure of a defence counsel's speech, and the main stages of its preparation and delivering. The author studies and classifies the rights, duties and responsibilities of a defence counsel during his speech in pleadings and parties 'replies. The author formulates the main problems which a defence counsel faces during pleadings and parties 'replies, and offers the ways to solve them.

Keywords:

parties 'replies, speech, the prosecution, criminal proceedings, the accused, court, last plea, pleadings, counsel, defence counsel

Бібліографія

1 .

Потапова Л.А. Захисна промова адвоката у вітчизняному кримінальному процесі Наук. изд.-Саранськ: Мордовський державний педагогічний інститут ім. М. Є. Евсевьева, 2007.-180 с.

2 .

Бойков А.Д. Учасники дебатів і предмет судової промови // Питання боротьби зі злочинністю. Випуск 44.-М .: Юрид. лит., 1986.-С. 46-56.

3 .

Про організацію роботи прокурорів у судових стадіях кримінального судочинства: наказ Генерального прокурора Російської Федерації від 03.06.2002 № 28 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.lawmix.ru/pprf/48602 (дата звернення: 08.06.2015).

4 .

СЗ РФ.-24.12.2001.-№ 52 (1 частина) .- Ст. 4921.

5 .

Фролова Т.А. Завдання захисника на різних етапах провадження у справі в суді присяжних // Кримінальний процесс.-2010.-№ 5.-С. 12-20.

6 .

Треушніков М.К. Судові докази. Монографія.-М .: Городець, 1997.-320 с.

7 .

Сергієнко Д.А. Особливості мови захисника і державного обвинувача в судовому процесі // Політика і право.-Випуск 4.-Благовєщенськ, 2004.-С. 211-214.

8 .

Трунов І.Л., Мельник В.В. Мистецтво промови в суді присяжних: навчально-практичний посібник / І.Л. Трунов, В.В. Мельник; Міжнародний союз юрістов.-2-е изд., Перераб. і доп., учеб.-практ.-М .: Юрайт, 2012.-662 с.

9 .

Про деякі питання застосування судами Конституції Російської Федерації при здійсненні правосуддя: постанова Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 31.10.1995 № 8 // Бюлетень Верховного Суду Російської Федераціі.-1996 № 1.

10 .

Про застосування судами загальної юрисдикції загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і міжнародних договорів Російської Федерації: постанову Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 10.10.2003 № 5 // Бюлетень Верховного Суду Російської Федераціі.-2003 № 12.-С. 3-8.

11 .

Коні А.Ф. Збори сочіненій.-Том 5.-С. 356.

12 .

Істина і закон: Судові промови відомих російських і зарубіжних адвокатів / уклад. І Я. Козаченко.-СПб. 2003.

13 .

Саркисянц Г.П. Участь захисника в суді першої інстанції в радянському кримінальному процессе.-Ташкент.-1965.

14 .

Лубшев Ю.Ф. Адвокат у кримінальній справі: Навчально-практичний посібник / під ред.І.Б. Мартковіча.-М., 1997..

15 .

Левін А.М., Огнев П.А., Россельс В.Л. Захисник в радянському суде.-М., 1960.-С. 165 та ін.

16 .

Обнінський П.М. Судова мова, її значення в вердикті і форма // Юридичний вестник.-1887.-Рік дев'ятнадцятий другого десятиліття, тому XXV, книга четверта, август.-С. 467-480.

17 .

Кримінальний кодекс Російської Федерації від 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ.-17.06.1996.-№ 25.-Ст. 2954.

18 .

Вилькенштейн Ф.Я., Бобрищев-Пушкін А.В. Дебати сторін у кримінальному процессе.-С.-Петербург: Друкарня Спб. печ. і вид. справи «Труд», 1903.-117 с.

19 .

Судові дебати у кримінальних справах: Навчальний посібник / Наук. ред. Т.В. Губаева, В.П. Малков.-Казань: Изд-во Казанського ун-ту, 1992.-130 с.

20 .

Моїсеєва Т.В. Дебати сторін-умова, що забезпечує об'єктивність присяжних засідателів // Російська юстіція.-2010.-№ 11.-С. 36-40.

21 .

КОСТІВСЬКЕ Н.В. Нормативне регулювання дебатів сторін у кримінальному процесі потребує досконало // Російська юстіція.-2014.-№ 9.-С. 25-28.

22 .

Гатауллін С.Д. Обгрунтування звинувачення в дебатах сторін // Російська юстіція.-2009.-№ 6.-С. 45-48.

23 .

Ведіщев Н.П. Особливості захисту при провадженні у кримінальних справах, що розглядаються судом за участю присяжних засідателів (питання теорії і практики) .- М .: Юрлітінформ, 2013.-536 с.

24 .

Огляд законодавства та судової практики Верховного Суду Російської Федерації за третій квартал 2006 року: постанову Президії Верховного Суду Російської Федерації від 29.11.2006. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77171 (дата звернення: 08.06.2015).

25 .

Джумаева Ф. Концепція дієвості захисту [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pravo.zakon.kz/4611930-koncepcija-dejjstvennosti-zashhity-f..html (дата звернення: 08.06.2015).

26 .

Гончаров В.В., Жилін С.М. Принцип поділу влади і його роль в процесі формування і функціонування органів виконавчої влади в Російській Федерації // Право і политика.-2009.-№ 12.-С. 2416-2420.

27 .

Гончаров В.В., Жилін С.М. Поняття виконавчої влади, її місце в механізмі державної влади в Російській Федерації: конституційно-правовий аналіз // Право і политика.-2010.-№ 2.-с. 312-321.

28 .

Титов П.С. Про участь захисника в збиранні доказів // Політика і Товариство. - 2013. - 6. - C. 746 - 751. DOI: 10.7256 / 1812-8696.2013.6.8077.

29 .

Т.Г. Дабіжа Процесуальні гарантії незалежності адвоката у кримінальному процесі Французької Республіки і Федеративної Республіки Німеччини // Журнал зарубіжного законодавства та порівняльного правознавства / Journal of foreighn legislation and comparative law. - 2011. - 5. - C. 140 - 145.

30 .

В. М. Биков Правове становище слідчого в кримінальному процесі Росії (частина 1) // Право і політика. - 2012. - 5. - C. 880 - 886.

31 .

Ділбандян С.А. Участь захисника у справах неповнолітніх в кримінальному процесі Росії і Вірменії // Адміністративне та муніципальне право. - 2011. - 5. - C. 82 - 85.

32 .

Чжан І. Історія адвокатури, поняття адвоката і його правове становище в досудовому судочинстві КНР // Право і політика. - 2013. - 9. - C. 1 195 - 1201. DOI: 10.7256 / 1811-9018.2013.9.926.

References (transliterated)

1 .

Potapova LA Zashchititel'naya rech 'advokata v otechestvennom ugolovnom protsesse Nauch. izd.-Saransk: Mordovskii gosudarstvennyi pedagogicheskii institut im. ME Evsev'eva, 2007.-180 s.

2 .

Boikov AD Uchastniki sudebnykh prenii i predmet sudebnoi rechi // Voprosy bor'by s prestupnost'yu. Vypusk 44.-M .: Yurid. lit., 1986.-S. 46-56.

3 .

Ob organizatsii raboty prokurorov v sudebnykh stadiyakh ugolovnogo sudoproizvodstva: prikaz General'nogo prokurora Rossiiskoi Federatsii ot 03.06.2002 № 28 [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://www.lawmix.ru/pprf/48602 (data obrashcheniya: 08.06.2015).

4 .

SZ RF.-24.12.2001.-№ 52 (1 chast ") .- St. 4921.

5 .

Frolova TA Zadachi zashchitnika na raznykh etapakh proizvodstva po delu v sude prisyazhnykh // Ugolovnyi protsess.-2010.-№ 5.-S. 12-20.

6 .

Treushnikov MK Sudebnye dokazatel'stva. Monografiya.-M .: Gorodets, 1997.-320 s.

7 .

Sergienko DA Osobennosti rechi zashchitnika i gosudarstvennogo obvinitelya v sudebnom protsesse // Politika i pravo.-Vypusk 4.-Blagoveshchensk, 2004.-S. 211-214.

8 .

Trunov IL, Mel'nik VV Iskusstvo rechi v sude prisyazhnykh: uchebno-prakticheskoe posobie / IL Trunov, VV Mel'nik; Mezhdunarodnyi soyuz yuristov.-2-e izd., Pererab. i dop., ucheb.-prakt.-M .: Yurait, 2012.-662 s.

9 .

O nekotorykh voprosakh primeneniya sudami Konstitutsii Rossiiskoi Federatsii pri osushchestvlenii pravosudiya: postanovlenie Plenuma Verkhovnogo Suda Rossiiskoi Federatsii ot 31.10.1995 № 8 // Byulleten 'Verkhovnogo Suda Rossiiskoi Federatsii.-1996 № 1.

10 .

O primenenii sudami obshchei yurisdiktsii obshchepriznannykh printsipov i norm mezhdunarodnogo prava i mezhdunarodnykh dogovorov Rossiiskoi Federatsii: postanovlenie Plenuma Verkhovnogo Suda Rossiiskoi Federatsii ot 10.10.2003 № 5 // Byulleten 'Verkhovnogo Suda Rossiiskoi Federatsii.-2003 № 12.-S. 3-8.

11 .

Koni AF Sobranie sochinenii.-Tom 5.-S. 356.

12 .

Istina i zakon: Sudebnye rechi izvestnykh rossiiskikh i zarubezhnykh advokatov / sost. I.Ya. Kozachenko.-SPb. 2003.

13 .

Sarkisyants GP Uchastie zashchitnika v sude pervoi instantsii v sovetskom ugolovnom protsesse.-Tashkent.-тисячу дев'ятсот шістьдесят п'ять.

14 .

Lubshev Yu.F. Advokat v ugolovnom dele: Uchebno-prakticheskoe posobie / pod red.IB Martkovicha.-M., 1997..

15 .

Levin AM, Ognev PA, Rossel's VL Zashchitnik v sovetskom sude.-M., 1960.-S. 165 i dr.

16 .

Obninskii PN Sudebnaya rech ', ee znachenie v verdikte i forma // Yuridicheskii vestnik.-1887.-God devyatnadtsatyi vtorogo desyatiletiya, tom XXV, kniga chetvertaya, avgust.-S. 467-480.

17 .

Ugolovnyi kodeks Rossiiskoi Federatsii ot 13.06.1996 № 63-FZ // SZ RF.-17.06.1996.-№ 25.-St. 2954.

18 .

Vol'kenshtein F.Ya., Bobrishchev-Pushkin AV Preniya storon v ugolovnom protsesse.-S.-Peterburg: Tipografiya Spb. pech. i izd. dela «Trud», 1903.-117 s.

19 .

Sudebnye preniya po ugolovnym delam: Uchebnoe posobie / Nauch. red. TV Gubaeva, VP Malkov.-Kazan ': Izd-vo Kazanskogo un-ta, 1992.-130 s.

20 .

Moiseeva TV Preniya storon-uslovie, obespechivayushchee ob''ektivnost 'prisyazhnykh zasedatelei // Rossiiskaya yustitsiya.-2010.-№ 11.-S. 36-40.

21 .

Kostovskaya NV Normativnoe regulirovanie prenii storon v ugolovnom protsesse nuzhdaetsya v sovershenstve // ​​Rossiiskaya yustitsiya.-2014.-№ 9.-S. 25-28.

22 .

Gataullin Z.Sh. Obosnovanie obvineniya v preniyakh storon // Rossiiskaya yustitsiya.-2009.-№ 6.-S. 45-48.

23 .

Vedishchev NP Osobennosti zashchity pri proizvodstve po ugolovnym delam, rassmatrivaemym sudom s uchastiem prisyazhnykh zasedatelei (voprosy teorii i praktiki) .- M .: Yurlitinform, 2013.-536 s.

24 .

Obzor zakonodatel'stva i sudebnoi praktiki Verkhovnogo Suda Rossiiskoi Federatsii za tretii kvartal 2006 goda: postanovlenie Prezidiuma Verkhovnogo Suda Rossiiskoi Federatsii ot 29.11.2006. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77171 (data obrashcheniya: 08.06.2015).

25 .

Dzhumaeva F. Kontseptsiya deistvennosti zashchity [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://pravo.zakon.kz/4611930-koncepcija-dejjstvennosti-zashhity-f..html (data obrashcheniya: 08.06.2015).

26 .

Goncharov VV, Zhilin SM Printsip razdeleniya vlastei i ego rol 'v protsesse formirovaniya i funktsionirovaniya organov ispolnitel'noi vlasti v Rossiiskoi Federatsii // Pravo i politika.-2009.-№ 12.-S. 2416-2420.

27 .

Goncharov VV, Zhilin SM Ponyatie ispolnitel'noi vlasti, ee mesto v mekhanizme gosudarstvennoi vlasti v Rossiiskoi Federatsii: konstitutsionno-pravovoi analiz // Pravo i politika.-2010.-№ 2.-S. 312-321.

28 .

Titov PS Ob uchastii zashchitnika v sobiranii dokazatel'stv // Politika i Obshchestvo. - 2013. - 6. - C. 746 - 751. DOI: 10.7256 / 1812-8696.2013.6.8077.

29 .

TG Dabizha Protsessual'nye garantii nezavisimosti advokata v ugolovnom protsesse Frantsuzskoi Respubliki i Federativnoi Respubliki Germanii // Zhurnal zarubezhnogo zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedeniya / Journal of foreighn legislation and comparative law. - 2011. - 5. - C. 140 - 145.

30 .

VM Bykov Pravovoe polozhenie sledovatelya v ugolovnom protsesse Rossii (chast '1) // Pravo i politika. - 2012. - 5. - C. 880 - 886.

31 .

Dilbandyan SA Uchastie zashchitnika po delam nesovershennoletnikh v ugolovnom protsesse Rossii i Armenii // Administrativnoe i munitsipal'noe pravo. - 2011. - 5. - C. 82 - 85.

32 .

Chzhan I. Istoriya advokatury, ponyatie advokata i ego pravovoe polozhenie v dosudebnom sudoproizvodstve KNR // Pravo i politika. - 2013. - 9. - C. 1 195 - 1201. DOI: 10.7256 / 1811-9018.2013.9.926.

Посилання на цю статтю

Просто виділіть і скопіюйте посилання на цю статтю в буфер обміну. Ви можете також php?id=15578> спробувати знайти схожі статті


Php?