Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

  • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
  • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
  • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
  • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Сучасний стан та структура державного боргу Росії

  1. бібліографічний список

Шевченко Марина Володимирівна, Петросян Анаіт Арсеновна
Інститут економіки і управління «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського», г. Симферополь
Shevchenko Marina Vladimirovna, Petrosyan Anait Arsenovna
Інститут економіки і управління «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського», г. Симферополь

Анотація: Державний борг є важливою складовою державних фінансів. Виявлення проблемних аспектів боргової політики держави і визначення напрямків її вдосконалення вимагає проведення детального аналізу державного боргу. У статті дано оцінку стану і динаміки державного боргу Росії за період 2011-2017 рр.
Abstract: Public debt is an important element of public finances . Identification of the problematic aspects of the public policy of the state and determination the directions of its improvement need a detailed analysis of the public debt. The state and structure of Russia's public debt for the period 2011-2017 are reviewed in the article.

Ключові слова: державний борг, внутрішній борг, зовнішній борг, державні цінні папери, обслуговування боргу, боргова політика.
Keywords: public debt, domestic debt, external debt, government securities, debt service, debt policy.


У сучасних умовах практично неможливо знайти державу, яка була б здатна обходитися без зовнішніх запозичень. Використання їх державою обумовлено обмеженістю власних фінансових ресурсів, необхідних для виконання боргових зобов'язань, покриття дефіциту державного бюджету, фінансування проектів, підтримки національної валюти.

Стан і динаміку зовнішнього боргу досліджували Антонова А.Д., Пономаренко О.В. [1], Шагардін Д. [9], окремі аспекти розвитку ринку внутрішніх запозичень - Добрикова І.С. [4], Михненко Є.В. [5]. Теоретичні аспекти механізму управління державним боргом, особливості та проблемні аспекти боргової політики Росії відображені в роботах Безвезюка К.В. [2], Хейфеца Б.А. [8].

У працях вчених досліджені різні аспекти проблеми державного боргу і його впливу на економіку. Разом з тим, компліментарність даної проблеми свідчить про те, що не всі питання державного боргу Росії вивчені і висвітлені в повній мірі.

Мета статті - вивчити стан, динаміку і структуру державного боргу Росії в умовах глобалізації світової економіки.

В ході дослідження були використані методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції, статистичні і графоаналитические методи для визначення сучасних тенденцій формування державного боргу Росії, метод порівняльного аналізу - для проведення міждержавних зіставлень рівня боргового навантаження.

У сучасній світогосподарської системі основними позичальниками капіталу, за даними Світового банку [10], є найбільші економіки світу. Так, валовий державний борг США за станом на 2015 р оцінювався в 17,6 трлн. дол. США, Японії - 9,8 трлн. дол. США, Франції - 2,7 трлн. дол. США. Розмір державного боргу Росії істотно нижче і становить близько 0,2 трлн. дол. США (рис. 1).

1)

Малюнок 1. Обсяг державного боргу окремих країн світу в 2015 р, трлн. дол. США [10]

Для найбільш розвинених економік характерний високий розмір державного боргу не тільки в абсолютному, а й відносному вираженні. За даними Світового банку [10], відношення державного боргу до ВВП Японії становить 198%, Іспанії - понад 104%, Франції - 98% (рис. 2).

Малюнок 2. Ставлення державного боргу до ВВП окремих країн світу в 2015 р,% [10]

Державний борг є одним з ключових чинників, що визначають розвиток національної економіки. З урахуванням цього факту, проведемо детальний аналіз державного боргу Росії за період 2011-2017 рр. За даними Міністерства фінансів Російської Федерації [3], валовий державний консолідований борг країни до початку 2017 р перевищив 11 трлн. руб. (Табл. 1).

За останні сім років валовий національний консолідований борг Росії виріс в 2,7 разів, при цьому в 2015 р темпи приросту боргу склали 39,6%. Така зміна обумовлена ​​головним чином збільшенням зовнішнього боргу в 2015 р на 79,8%, а також внутрішнього боргу на 26,5%.

В цілому за період 2011-2017 рр. державний зовнішній борг Росії виріс в 2,6 раз, державний внутрішній борг - в 2,7 раз (див. табл. 1).

Ключовими чинниками зростання державного боргу Росії в 2014-2015 роках стали наступні події [1; 2; 9]:

- введення західними країнами щодо Росії економічних санкцій;

- несвоєчасні дії Центрального банку у відповідь на розростаються панічні настрої на валютному ринку;

- скорочення надходжень від експорту на тлі падіння цін на нафту;

- збільшення витрат на обору;

- необхідність додаткових коштів для здійснення структурного реформування і стабілізації економічної ситуації та ін.

Таблиця 1

Державний борг Росії в 2011-2017 рр. (На початок року)

Показники Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Валовий державний борг обсяг, млрд. Руб. 4143,6 5318,7 6515,1 7589,3 10597,7 11120,1 11073,5 темпи приросту

(Падіння),%

- 28,4 22,5 16,5 39,6 4,9 -0,4 Внутрішній борг обсяг, млрд. Руб. 2940,4 4190,6 4977,9 5722,2 7241,2 7307,6 8003,5 темпи приросту

(Падіння),%

- 42,5 18,8 15,0 26,5 0,9 9,5 Зовнішній борг обсяг, млрд. Руб. * 1203,2 1128,1 1537,2 1867,1 3356,5 3812,5 3070,0 темпи приросту

(Падіння),%

- -6,2 36,3 21,5 79,8 13,6 -19,5

* Примітка: обсяг зовнішнього боргу переведений в рублі за обмінним курсом Центрального банку РФ.

Джерело: розраховано автором на основі [3; 6]

Слід зазначити, що до початку 2016 р темпи зростання загального державного боргу стали скорочуватися і склали лише 4,9%, а на початок 2017 р показник прийняв негативне значення і досяг 0,4%, при цьому темпи падіння державного зовнішнього боргу досягли 19 , 5% (див. табл. 1).

Основу державного боргу Росії становить внутрішній борг, частка якого на початок 2017 р досягла 72,3% (рис. 3).

3)

Малюнок 3. Структура державного боргу Росії в 2011-2017 рр. (На початок року),%

Джерело: розраховано автором на основі [3]

За даними Міністерства фінансів Російської Федерації [3], державний внутрішній борг країни на початок 2017 р склав 8 трлн. руб., при цьому за період 2011-2017 рр. він виріс на 5 трлн. руб.

Істотне зростання обсягів внутрішніх запозичень, з одного боку, має ряд переваг в порівнянні з зовнішніми запозиченнями. Зокрема, державі легше управляти такими позиками, при цьому відсоткові виплати за внутрішнім боргом сприяють зростанню внутрішнього попиту на товарному ринку.

З іншого боку, реалізація такої боргової політики в значній мірі обмежується більш високою ціною внутрішніх запозичень, ємністю і слабкістю інфраструктури національного фінансового ринку. Стрімке нарощування внутрішнього боргу створює загрозу витіснення з ринку внутрішніх запозичень приватних позичальників, для яких державні позики можуть підвищити ціну запозичень.

Крім того, «можливості внутрішнього ринку запозичень сильно залежать від здатності грошової влади підтримувати невисокий рівень інфляції і відносно стабільний валютний курс. У разі істотної девальвації рубля внутрішні запозичення не зможуть повноцінно компенсувати компаніям всі їхні потреби в обслуговуванні зовнішньої заборгованості і імпорту »[8, с. 22].

Державні гарантії Росії за період 2011-2017 рр. виросли в 4 рази до 1,9 трлн. руб., а їх частка в загальному обсязі державного внутрішнього боргу - на 7,7 процентних пунктів до 23,8% (табл. 2).

Таблиця 2

Державні гарантії Росії в національній валюті в 2011-2017 рр.

Дата

Державні гарантії Росії обсяг, млрд. Руб. частка в загальному підсумку,% 01.01.2011 472,25 16,1 01.01.2012 637,33 15,2 01.01.2013 906,60 18,2 01.01.2014 1289,85 22,5 01.01.2015 1765,46 24, 4 01.01.2016 1734,52 23,7 01.01.2017 1903,11 23,8

Джерело: розраховано автором на основі [3]

Оскільки забезпечуються державними гарантіями зобов'язання мають довгостроковий характер, то значна частина бюджетних коштів на можливе їх виконання (навіть в разі відсутності фактичних платежів за державними гарантіями) «резервується», а не спрямовується на інші пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку. Незважаючи на те, що в результаті надання державних гарантій передбачаються додаткові надходження, зростання обсягів державної гарантійної підтримки неминуче призводить до значного збільшення витрат державного бюджету (агентські винагороди, адміністративні витрати, пов'язані з наданням та подальшим супроводом кожної державної гарантії).

Основу державного внутрішнього боргу Росії складають облігації федеральних позик з постійним купонним доходом, частка яких станом на початок 2016 р склала 37,1% (табл. 3).

Таблиця 3

Структура державного внутрішнього боргу Росії в 2011-2016 рр. (На початок року),%

Статті державного внутрішнього боргу Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Облігації федеральних позик з постійним купонним доходом (ОФЗ-ПД) 45,5 43,5 45,2 47,0 35,2 37,1 Облігації федеральних позик зі змінним купонним доходом (ОФЗ -ПК) - - - - 13,8 18,4 облігації федеральних позик з амортизацією боргу (ОФЗ-АД) 27,7 25,8 21,1 18,3 14,3 10,8 Державні ощадні облігації (ДСО) 10, 5 13,2 13,6 10,6 9,6 6,7 Облігації внутрішніх облігаційних позик (ОВНС) - 2,1 1,8 1,6 1,2 1,2 Інші статті 16,3 15,4 18,3 22,5 25,9 25,8

Джерело: розраховано автором на основі [7]

Аналіз структури державного внутрішнього боргу Росії за період 2011-2016 рр. дозволяє виділити наступні тенденції:

- скорочення частки облігацій федеральних позик з постійним купонним доходом на 8,4 процентних пунктів;

- випуск з 2015 р облігацій федеральних позик зі змінним купонним доходом, частка яких до початку 2016 р склала 18,4%;

- скорочення частки облігацій федеральних позик з амортизацією боргу на 16,9 процентних пунктів;

- зменшення частки державних ощадних облігацій на 3,8 процентних пунктів.

Вартість облігацій федеральних позик з постійним купонним доходом за досліджуваний період зросла в 2 рази до 2,7 трлн. руб., державних ощадних облігацій на 60,2% до 492,6 млрд. руб. [7].

Проведений аналіз свідчить про певну позитивну динаміку у формуванні ринку боргових державних цінних паперів в Росії, проте його розвиток стикається з низкою проблем, основними з яких є [4; 5]:

- недостатня представленість і активність інституційних інвесторів на даному ринку;

- низька поінформованість населення щодо функціонування ринку боргових державних цінних паперів;

- невисока ліквідність державних цінних паперів;

- відносно низький рівень доходів населення;

- недовіра потенційних покупців державних цінних паперів до даних фінансових інструментів;

- обмеженість вторинного ринку боргових державних цінних паперів;

- низькі кредитні рейтинги Росії тощо.

Державні органи влади та управління стикаються з досить складними перешкодами на шляху до стимулювання розвитку вітчизняного ринку боргових державних цінних паперів, які ускладнюються структурними проблемами національної економіки.

Державний зовнішній борг (включаючи зобов'язання колишнього СРСР, прийняті Росією), за даними Міністерства фінансів Російської Федерації, за період 2011-2016 рр. виріс на 25% до 50 млрд. дол. США головним чином за рахунок збільшення заборгованості за зовнішніми облігаційними позиками на 17,7% до 35,9 млрд. дол. США і в меншій мірі за рахунок зростання державних гарантій Росії в іноземній валюті в 13 раз до 11,9 млрд. дол. США [7].

Основу державного зовнішнього боргу Росії становить заборгованість за зовнішніми облігаційними позиками, частка якої на початок 2016 р досягла 71,8% (табл. 4).

Таблиця 4

Структура державного зовнішнього боргу Росії в 2011-2016 рр. (На початок року),%

Статті державного зовнішнього боргу Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Заборгованість перед офіційними двосторонніми кредиторами - членами Паризького клубу 2,0 1,4 0,6 0,4 - - Заборгованість перед офіційними двосторонніми кредиторами - нечленами Паризького клубу 7,0 6,7 4,1 3,6 3,3 2,4 Заборгованість перед офіційними багатосторонніми кредиторами 8,0 7,3 3,9 2,9 2,2 2,0 Заборгованість за зовнішніми облігаційними позиками 76,2 81,8 69,0 72 , 7 72,3 71,8 Заборгованість по облігаціях внутрішньої державної позики (ОВГВЗ) 4,5 - - - - - Державні гарантії Російської Фе дерации в іноземній валюті 2,3 2,8 22,4 20,4 22,2 23,8

Джерело: розраховано автором на основі [7]

За аналізований період в сумі державного зовнішнього боргу зросла частка державних гарантій Росії в іноземній валюті на 21,5 процентних пунктів. Одночасно скоротилася частка заборгованості перед офіційними двосторонніми кредиторами - нечленами Паризького клубу - на 4,6 процентних пунктів, заборгованості перед офіційними багатосторонніми кредиторами - на 6 процентних пунктів, а також заборгованості за зовнішніми облігаційними позиками - на 4,4 процентних пунктів. Заборгованість перед офіційними двосторонніми кредиторами - членами Паризького клубу до початку 2015 року була погашена (див. Табл. 4).

За даними Світового банку [11], державний зовнішній борг Росії номінований головним чином в доларах США, частка такого боргу в 2016 р в загальному підсумку досягла 99,3%, що вище за показник 2011 року на 0,7 процентних пунктів. Частка державного зовнішнього боргу, номінованого в євро, низька і не перевищує 1%.

Така тенденція зумовлює зростання валютних витрат уряду з обслуговування боргових зобов'язань, а для російських фінансових ринків посилює загрозу скорочення грошової пропозиції і подальшої девальвації рубля, недовіри до національної грошової одиниці.

Слід зазначити, що зовнішній борг Росії є відносно «дорогим» в обслуговуванні. За даними Світового банку [11], відношення процентних платежів за зовнішнім боргом до ВНП Росії в 2016 р склало 1,6%, що перевищує аналогічний показник для ряду країн, зокрема Бразилії, Індії, Китаю. При цьому за період 2011-2016 рр. даний відносний показник для Росії виріс на 1 процентний пункт (табл. 5).

Таблиця 5

Ставлення процентних платежів за зовнішнім боргом до ВНП окремих країн в 2011-2016 рр.,% [11]

Країна Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Росія 0,6 0,9 0,8 1,0 1,4 1,6 Бразилія 0,7 0,6 0,7 0,7 1,0 1,3 Індія 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 Китай 0,5 0,5 0,4 0,4 ​​0,4 ​​0,3

Обмежений доступ до дешевих фінансових ресурсів на зовнішніх фінансових ринках змушує брати кредити під високі відсотки, тому на протяг 2014-2016 рр. відбулося значне зростання вартості обслуговування державного зовнішнього боргу.

Високі темпи зростання державного боргу, підвищення валютних ризиків державного боргу, висока вартість залучення нових позик і значні обсяги потенційно небезпечних умовних зобов'язань держави актуалізують проблему боргової стійкості і вимагають зваженого управління державним боргом Росії.

З урахуванням наявних зон уразливості до впливу кризових чинників, які породжуються борговими процесами, держава повинна сформувати ефективну систему моніторингу боргової безпеки. Виважена управління державними фінансами, грошово-кредитною системою та валютно-фінансовою сферою є критично важливим для мінімізації боргових ризиків і забезпечення фінансової стабільності в довгостроковій перспективі.

бібліографічний список

1. Антонова А.Д., Пономаренко О.В. Зовнішній борг - загроза національній безпеці країни? // Вісник РУДН, серія Економіка. - 2016. - № 4. - С. 49-60.
2. Безвезюк К.В. Сучасний стан державного боргу РФ і методи його регулювання // Гуманітарні наукові дослідження. - 2016. - № 6. - Режим доступу: http://human.snauka.ru/2016/06/15513 (дата звернення: 21.01.2018).
3. Державний борг / Міністерство фінансів Російської Федерації. - Режим доступу: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/ (дата звернення: 22.01.2018).
4. Добрикова І.С. Ринок державних цінних паперів: сучасний стан та перспективи розвитку (на прикладі державних короткострокових облігацій і облігацій федеральної позики). - Режим доступу: https://www.scienceforum.ru/2016/pdf/21400.pdf (дата звернення: 21.01.2018).
5. Михненко, Е.В. Облігації федерального позики: сутність, особливості, прибутковість // Сучасні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації: матеріали Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції. - Нефтекамськ, 2017. - С. 112-115.
6. Статистика зовнішнього сектора / Центральний банк Російської Федерації. - Режим доступу: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs (дата звернення: 22.01.2018).
7. Фінанси Росії / Федеральна служба державної статистики. - Режим доступу: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138717651859 (дата звернення: 22.01.2018).
8. Хейфец Б.А. Глобальний боргова криза і ризики боргової політики Росії. - М .: Інститут економіки РАН, 2012. - 56 с.
9. Шагардін Д. Зовнішній борг РФ. - Режим доступу: http://st.finam.ru/ipo/comments/_Saint-Pit_External_Debt_sept2015.pdf (дата звернення: 22.01.2018).
10. Indicators / The World Bank. - Access mode: https://data.worldbank.org/indicator (дата звернення: 22.01.2018).
11. International Debt Statistics 2018 / The World Bank. - Access mode: http://datatopics.worldbank.org/debt/ids/ (дата звернення: 22.01.2018).

Зовнішній борг - загроза національній безпеці країни?
Ru/statistics/?