Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

  • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
  • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
  • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
  • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Аналіз зовнішньої торгівлі Російської Федерації послугами

  1. бібліографічний список

Буценко І.М., Махова М.А.
1. Інститут економіки та управління «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського», г. Симферополь
2. Інститут економіки і управління «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського», г. Симферополь
Butsenko IN, Mahova MA
1. Institute of Economics and Management VI Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol
2. Institute of Economics and Management VI Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol

Анотація: виділені і проаналізовані основні тенденції стану і розвитку зовнішньої торгівлі Російської Федерації послугами. Особливу увагу приділено специфіці експортно-імпортних операцій Російської Федерації в розрізі основних регіональних об'єднань, країн-партнерів і видової структури.
Abstract: the main tendencies of development of the Russian Federation's foreign trade in services are determined and analyzed . The special attention is spared to the specific character of the Russian Federation's export-import operations in the context of main regional associations, countries-partners and specific structure

Ключові слова: експорт, імпорт, сальдо зовнішньої торгівлі, географічна структура, видова структура
Keywords: exports, imports, balance of foreign trade, geographical structure, specific structure.


На сучасному етапі розвитку світової економіки саме сфера послуг забезпечує високий рівень продуктивності економіки, граючи важливу роль на всіх рівнях виробничого процесу. Незважаючи на деякі позитивні зміни в розвитку вітчизняного сектора послуг, РФ має низькі позиції на світовому ринку, частка в світовому експорті послуг станом на 2015 р склала 1,1%, в світовому імпорті - 1,9%.

Протягом останніх трьох років експорт послуг РФ має тенденцію до скорочення, так в 2014 р зменшився на 6,7%, в 2015 р - на 13,9% до 51,8 млрд. Дол. США. «На загальне скорочення епорта послуг мали значний вплив і економічні санкції, застосовані за період 2014 - 2015 року проти Росії деякими з її найважливіших торговельних партнерів. Багато в чому саме вони стали каталізатором негативних тенденцій сформувалися в даному секторі »[2].

Значний вплив на вартісні обсяги експорту послуг РФ зробило зниження курсу рубля. Ціни в ряді секторів (поїздки, транспортні послуги) номіновані переважно в рублях. В результаті ослаблення курсу національної валюти спровокувало зниження цін експорту послуг. Зменшення вартісних обсягів експорту послуг було настільки суттєвим, що не могло бути компенсовано зміною попиту на послуги.

У географічній структурі експорту послуг РФ переважають операції з країнами далекого зарубіжжя, частка яких в 2015 р склала 83,7%. За останні три роки їх питома вага знизилася на 1 процентний пункт (п.п.) (табл 1).

Таблиця 1

Географічна структура експорту та імпорту послуг РФ,%

Групи країн Експорт Імпорт 2013 р 2014 р 2015 р 2013 р 2014 р 2015 р Країни СНД, в т.ч. 15,3 15,4 16,3 8,5 6,7 6,6 країни ЄАЕС 6,6 6,8 8,2 2,8 3,1 3,3 інші країни 7,7 7,7 7,4 4 , 5 2,6 2,4 послуги, не розподілені за окремими країнами 0,9 0,9 0,7 1,2 1,0 1,0 Країни далекого зарубіжжя, в т.ч. 84,7 84,6 83,7 91,5 93,3 93,4 країни ЄС 39,8 41,3 38,0 44,2 46,5 46,1 країни АТЕС 12,3 12,5 13,3 12 , 1 12,4 12,7 інші країни 21,5 19,4 21,0 21,9 21,2 21,4 послуги, не розподілені за окремими країнами 11,2 11,3 11,4 13,3 13,3 13,2

Джерело: розраховано на підставі [3]

Зменшення експорту послуг до країн далекого зарубіжжя в 2013-2015 рр. на 37,2% до 43,3 млрд. дол. США обумовлено головним чином зниженням експорту в країни ЄС на 41,6% до 19,7 млрд. дол. США. Частка країн ЄС в загальному експорті РФ зменшилася на 1,8 п.п. до 38%. Зниження зовнішньоторговельної активності з основним торговим партнером РФ - країнами ЄС відбулося в 2014 р на тлі ускладнення політичних і економічних країн і введення взаємних санкцій.

Зниження експорту послуг РФ відбулося практично по всіх країн ЄС, за винятком Люксембургу, Румунії, Франції та Хорватії. Приблизно в 3 рази скоротився оборот з Швецією і Мальтою, 2,3 рази - з Чеською Республікою, 2 рази - з Угорщиною і Литвою.

Аналогічно в 2015 г. (у порівнянні з 2013 р) знизилися обсяги експорту РФ в інші країни - ініціатори заходів санкцій, які входять в АТЕС: США - на 54,1%, Канаду - на 69%, Австралії - на 45,3 %.

Частка ЄАЕС в експорті послуг РФ збільшилася в 2015 р в порівнянні з 2013 р на 1,6 п.п. до 8,2%, що відбулося в основному через зростання експорту послуг до Казахстану на 13,7%.

Експорт послуг РФ в Україні, яка за підсумками 2013 року була основним торговим партнером серед країн СНД, знизився на 27,4% до 1,9 млрд. Дол. США в 2015 р В результаті частка України зменшилася до 3,6%.

З великих країн АТЕС частка Китаю зросла на 0,7 п.п. до 3% від загального обсягу експорту послуг РФ, «хоча обсяг двостороннього обігу послуг з Китаєм знизився на 7%» [4].

Обсяги імпорту РФ послуг за період 2011-2015 рр. скоротилися на 3,5% до 88,4 млрд. дол. США, при цьому в 2015 р в порівнянні з 2014 р - на 36,9%. Одночасно світової імпорт, за даними ЮНКТАД [5], за останні п'ять років збільшився на 10,3%.

У географічній структурі імпорту послуг РФ переважають операції з країнами далекого зарубіжжя, частка яких в 2015 р склала 93,4%. За останні три роки їх питома вага збільшилася на 1,9 п.п. за рахунок ЄС. Збереження високої частки ЄС у вітчизняному імпорті послуг пов'язане з істотною залежністю РФ від імпорту високотехнологічних послуг, основними постачальниками яких є розвинені країни Заходу. Одночасно частка СНД знизилася з 8,5% до 6,6%.

Основними постачальниками послуг в РФ залишаються: Туреччина (частка країни в 2015 р - 7,5%), Німеччина (6,3%), Великобританія (5,8%), США (5,6%), Кіпр (5% ). На тлі загострення взаємних відносин між РФ і Україною частка останньої знизилася на 2,4 п.п. до 1,1%.

У видовий структурі експорту послуг РФ лідируючі позиції зберігають транспортні послуги (в 2015 р на них припадало 32%), інші ділові послуги (24%), поїздки (16%) (табл. 2).

Таблиця 2

Структура експорту та імпорту РФ за видами послуг,% [1]

Види послуг Експорт Імпорт 2013 р 2014 р 2015 р 2013 р 2014 р 2015 р транспорту та зв'язку 30 31 32 14 13 13 Інші ділові послуги 26 25 24 18 19 21 Поїздки 17 18 16 42 42 40 Телекомунікаційні, комп'ютерні та інформаційні

6

7

8

5

6

6

Будівництво 8 7 7 7 6 6 Інші послуги 7 6 7 2 3 3 Послуги з технічного обслуговування і ремонту товарів

3

3

3

-

-

-

Послуги з переробки товарів, що належать іншим сторонам

3

2

2

-

-

-

Плата за користування інтелектуальною власністю

-

-

-

7

7

6

Фінансові послуги - - - 3 2 + 2

Примітка: «-» - значення менше 1%.

Частка інших видів послуг (телекомунікаційних, комп'ютерних та інформаційних, будівельних) не перевищує 10%. Частка наукомістких і високотехнологічних послуг (юридичних послуг, послуг в області наукових досліджень і розробок, послуг з аудиту та бухгалтерського обліку) не перевищує 5% експорту інших ділових послуг РФ, що свідчить про недостатній розвиток даного сектора і низьку конкурентоспроможність російських підприємств.

Значущою статтею експорту послуг РФ залишаються поїздки, проте за останні три роки знизилася на 1 п.п. до 16%. Експорт послуг «поїздки» здійснюється головним чином у країни далекого зарубіжжя, однак за останні три роки їх частка знизилася на 10 п.п. до 54%.

В імпорті послуг РФ переважають поїздки, інші ділові послуги і транспортні послуги. За період 2013-2015 рр. відбулися зміни в структурі імпорту послуг РФ, зокрема зросла частка інших ділових послуг з 18% до 21%, при цьому знизилася питома вага поїздок з 42% до 40%.

Сальдо зовнішньої торгівлі Росії послугами має від'ємне значення, в 2015 р воно склало -36,6 млрд. Дол. США.

Перспективи участі Росії в міжнародній торгівлі послугами нами визначені на основі прогнозу. На основі статистичних даних про експорт послуг Росії протягом 2005-2015 рр. побудована поліноміальна лінія тренда (рис. 1).

Малюнок 1 - Обсяги експорту послуг Росії в 2005-2015 рр. (Млн. Дол. США) і поліноміальна регресія

Джерело: побудовано за допомогою Excel на основі [5]

На підставі отриманого рівняння нелінійної регресії визначимо обсяги експорту послуг Росії на короткострокову перспективу, що зумовлено невизначеністю зовнішньоторговельного співробітництва в найближчі роки, зокрема, збереження санкцій. У 2018-2019 рр. прогнозується зниження експорту послуг Росії до 42,9 млрд. дол. США (рис. 2).

Малюнок 2 - Прогнозні обсяги експорту послуг Росії в 2017-2019 рр., Млн. Дол. США

Джерело: розраховано на основі [5]

Прогноз обсягу експорту послуг песимістичний. Необхідно вирішення низки проблем, які стримують розвиток зовнішньої торгівлі РФ послугами, і пов'язані вони в першу чергу з невирішеністю ряду структурних проблем вітчизняного сектора послуг: технічне і технологічне відставанням транспортної системи Росії в порівнянні з розвиненими країнами (знос основних виробничих фондів - 55-70% ); низький рівень конкурентоспроможності вітчизняних компаній; нестача кваліфікованих кадрів; значний розрив по будівельним технологіям з розвиненими країнами; недостатній обсяг операційного капіталу російських компаній; недосконалість процедур виділення коштів на фундаментальну науку та НДДКР.

Існують також проблеми в структурі і характері зовнішньої торгівлі послугами, зокрема:

- низька частка послуг у зовнішній торгівлі Росії;

- низька питома вага Росії на міжнародному ринку послуг;

- нераціональна структура експорту (низька частка наукомістких видів послуг в загальному експорті послуг);

- низький розвиток конкурентного середовища на національному ринку послуг;

- низький рівень залучення інвестицій в сферу послуг і ін.

На основі методу кінцевих антагоністичних ігор ми визначили, що всі сфери послуг РФ практично в рівній мірі мають потребу в інвестиційних вкладеннях. В дещо більшою мірою вимагає інвестицій сектор подорожей (10,31% в загальному підсумку), інших ділових послуг (10,29%) і транспорту (10,26%). Проблема пов'язана з тим, що дані галузі менш привабливі для інвесторів. Найбільш вигідно вкладати кошти в сферу послуг приватним особам та послуг в сфері культури і відпочинку (привабливість сектора - 14,67%), страхування (13,16%), фінансові послуги (11,32%). Заходи щодо розвитку сфери послуг в Росії повинні носити системний характер.

Підведемо підсумок. В цілому РФ є нетто-імпортером послуг на світовому ринку, сальдо зовнішньої торгівлі в 2015 р склало -36,6 млрд. Дол. США. При цьому РФ має позитивне сальдо у зовнішній торгівлі з країнами СНД (2,6 млрд. Дол. США), в т.ч. країнами ЄАЕС (1,3 млрд. дол. США). Країна виступає нетто-експортером лише в торгівлі транспортними послугами (позитивне сальдо 5 млрд. Дол. США), послугами з переробки товарів (886 млн. Дол. США), технічного обслуговування і ремонту (241 млн. Дол. США).

Причини незначного присутності Росії на світовому ринку послуг полягають в неузгодженості механізмів стимулювання розвитку окремих секторів сфери послуг, відсутності ефективної стратегії розвитку сфери послуг. Разом з тим проблема значно ширша. Питання стосується не тільки сфери послуг Росії, а в цілому шляхів залучення країн з перехідною економікою в потужні інтеграційні процеси. Зміцнення позицій Росії на світовому ринку послуг вимагає реалізації ряду заходів: зміна структури експорту на користь наукомістких видів послуг; розвиток конкурентного середовища на внутрішньому ринку; нарощування припливу іноземних інвестицій в інфраструктурні сектора сфери послуг; формування власного транснаціонального капіталу для виходу на світовий ринок послуг шляхом комерційної присутності; підтримки виходу вітчизняних сервісних компаній на світові фондові біржі з метою підвищення репутації на світовому ринку послуг.

бібліографічний список

1. Зовнішня торгівля Російської Федерації послугами, 2015: статистичний збірник / Центральний банк РФ. - М., 2016. - 319 с.
2. Крутова М.А., Слатвіцкая І.І. Міжнародна торгівля послугами: значення та сучасний стан [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.scienceforum.ru/2016/pdf/19699.pdf.
3. Статистика зовнішнього сектора Центрального банку Російської Федерації [Електронний ресурс]: сайт. - Режим доступу: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs.
4. Фіранчук А. Динаміка зовнішньої торгівлі // Економічний розвиток Росії. - 2016. - № 6. - С. 37-41.
5. Statistics of UNCTAD [Electronic resource]: site. - Mode of access: http://unctadstat.unctad.org.

Ru/statistics/?