Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

  • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
  • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
  • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
  • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

заголовок статті

  1. Ключові слова

Особливості комп'ютерних навчальних програм для підготовки дошкільників із затримкою психічного розвитку до школи з математики та навчання грамоті

Боброва Валентина Володимирівна

доцент, к.п.н. кафедри соціальної адаптації та педагогічної корекції

Карагандинський державний університет ім. Е.А.Букетова

вул. Кржижановського 27 «А», кв.13. п.Актас, Карагандинська обл., 101203,

8 (7213) 755108

[email protected]

Лихачова Олена Миколаївна

к.п.н., доцент кафедри педагогіки і психології

Карагандинський університет «Болашак»

вул.Крилова, 66, кв. 35, Караганда, 100019,

8 (7212) 438893

[email protected]

Калашникова Тетяна Анатоліївна

магістрант кафедри соціальної адаптації та педагогічної корекції

Карагандинський державний університет ім. Е.А.Букетова

вул. Раціоналізаторів, 16, м Караганда, 100009,

8 (7212) 303024

[email protected]

анотація

Підготовка дітей з затримкою психічного розвитку в області інклюзивної освіти викликана зміною соціокультурного контексту життя країни, модернізацією освіти, побудовою системи спеціальної освіти нового типу. Затримка психічного розвитку (ЗПР) носить мозаїчний характер, в результаті чого локальні ураження лівої півкулі в період раннього онтогенезу не роблять грубого впливу на розвиток інтелектуальних функцій, а обумовлюють уповільнення їх розвитку в порівнянні з нормою. В результаті вирішення цієї проблеми новий напрямок досліджень при роботі над підготовкою дітей з ЗПР в системі інклюзивної освіти пов'язано з розробкою комп'ютерних навчальних програм, як стимулятора формування когнітивної сфери дітей.

Preparing children with learning disabilities in inclusive education is caused by changes in socio-cultural context of the country, the modernization of education, the construction of a new type of special education. Mental retardation is a mosaic pattern, resulting in a local lesion of the left hemisphere during early ontogeny have no ill effect on the development of intellectual functions, and cause retardation of development compared to the norm. The solution of this problem, a new line of research while working on the preparation of children with mental retardation in inclusive education is connected with the development of computer-based training programs, as a stimulator of the formation of cognitive children.

Ключові слова

Модель навчання, комп'ютерні навчальні програми, інформаційно-освітнє середовище.

Model of learning, computer-based tutorials, information and educational environment.

Вступ

В даний час у вітчизняній педагогіці і психології спостерігається підвищений інтерес до проблеми підготовки дошкільників із затримкою психічного розвитку до школи в системі інклюзивної освіти та тісно пов'язаному з цим поняття готовності до шкільного навчання і шкільної неуспішності. Інклюзивна освіта передбачає інтегроване навчання звичайних дітей і дітей з ЗПР в умовах масової школи, внаслідок якого виникають безсумнівні труднощі в навчальній діяльності. Труднощі в навчанні можуть бути обумовлені не тільки соціальними факторами і чи педагогічною занедбаністю, а й певними змінами функціонального стану мозку внаслідок соматичної ослаблення, або негрубой церебрально-органічної дисфункції, що призводять до уповільнення темпу розвитку. Локальні ураження лівої півкулі в період раннього онтогенезу не роблять грубого впливу на розвиток інтелектуальних функцій, а обумовлюють уповільнення їх розвитку в порівнянні з нормою. Дані уповільнення в розвитку піддаються коригуванню і ліквідації за допомогою спеціальних методів, засобів і підходів в навчанні, що дозволяють успішно навчатися в загальноосвітніх установах дошкільного та молодшого шкільного віку [1].

Одним з ефективних спеціальних методів є навчання даної категорії дітей з використанням комп'ютерних навчальних програм.

Пріоритетним завданням використання комп'ютерних навчальних програм є вдосконалення предшкольном підготовки дошкільнят з ЗПР - підвищення зацікавленості учнів у отриманні якісних базових знань, умінь, навичок, і, як наслідок, виховання учнів, які володіють елементарними знаннями з базових дисциплін (математика, навчання грамоті) і загальними уявленнями , що стосуються морального, етичного, естетичного напрямків.

Роль інформатизації освіти в процесі якісної підготовки старших дошкільників із ЗПР до школи з математики та навчання грамоті

Одним з напрямків використання комп'ютерних технологій в освіті, в тому числі і дошкільному, є прикладне. Даний напрямок передбачає використання комп'ютерів в якості технічного засобу навчання за освітніми програмами. В рамках даного напрямку комп'ютер виступає не просто прискорювачем передачі інформації в освітньому процесі, а відкриває принципово нові можливості в галузі освіти.

Застосування комп'ютера в педагогічному процесі дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку дозволило виявити ряд переваг в порівнянні з традиційними формами навчання:

- пред'явлення інформації на екрані комп'ютера в ігровій формі викликає інтерес у дітей і бажання працювати далі;

- комп'ютер несе в собі подібний тип інформації, зрозумілий дошкільнятам, які поки не вміють читати і писати;

- комп'ютер надає можливість індивідуалізації навчання, одночасно з цим, в процесі своєї діяльності за комп'ютером дитина набуває впевненість в своїх силах;

- комп'ютер дозволяє моделювати такі життєві ситуації, які дитина не може побачити в своєму повсякденному житті.

Завдяки перерахованим вище переваг, застосування комп'ютера в процесі навчання і виховання дітей, які відчувають труднощі при засвоєнні дошкільної освітньої програми, дозволяє нівелювати їх специфічні особливості розвитку і досягти таких результатів. Результати проведеного нами дослідження (в дослідженні взяли участь 540 дітей) з метою визначення ступеня оптимізації навчання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку свідчать:

- діти легше засвоюють поняття форми, кольору і величини (64%);

- глибше пізнаються поняття числа і безлічі (53%);

- швидше виникає вміння орієнтуватися на площині і в просторі, в статиці і русі (71%);

- підвищується рівень розвитку пам'яті та уваги (61%);

- раніше опановують читанням і письмом (34%);

- збільшується активний і пасивний словниковий запас (43%);

- прискорюється розвиток дрібної моторики, формується найтонша координація рухів очей і руки (31%);

- розвивається сенсомоторіку дітей: зменшується час як простий реакції, так і реакції вибору (65%).

- виховується цілеспрямованість і зосередженість (59%);

- підвищується рівень розвитку уяви і творчих здібностей (36%);

- прискорюється розвиток елементів наочно-образного і теоретичного мислення, що дозволяють дітям передбачити ситуацію, планувати свої дії і не тільки «виконувати», а й «створювати» (68%);

Логічним висновком проведеного дослідження з'явився висновок про те, що інформатизація освіти в групі предшкольном підготовки або в старшій підготовчій групі дитячого садка є ключовою умовою успішної підготовки дошкільнят із затримкою психічного розвитку до школи з базових дисциплін. Розробка комп'ютерного продукту навчального призначення є складним завданням в силу її наукоємності та необхідності спільної роботи групи фахівців з дітьми даної категорії. Фахівці повинні вміти реалізовувати власне педагогічні аспекти, враховувати психологію пізнавальних процесів, здійснювати індивідуальний і диференційований підходи до дітям з ЗПР, враховуючи ступінь їх порушення.

Важливим резервом вдосконалення підготовки дитини до школи, зокрема, її соціально-особистісного аспекту, є система роботи з формування культури спілкування старшого дошкільника, а для розвитку інтелектуального аспекту, необхідно приділяти більше часу для організації занять з дітьми старшого дошкільного віку з ЗПР, з метою формування знань і умінь, що дозволяють успішно вступити в перший клас. Все це з об'єктивною необхідністю вимагає вдосконалення навчального процесу, пошуку найбільш раціональних шляхів подолання суперечності між безперервним зростанням необхідної навчальної інформації, обмеженим терміном навчання і постійно зростаючими вимогами до якості підготовки старших дошкільників (звичайних дітей і дітей з ЗПР) до школи.

В даний час школа вимагає від дошкільників із затримкою психічного розвитку, що у перший клас, не так будь-якого багажу знань і умінь, скільки здатності і прагнення до дії в розумовому плані, які формуються і розвиваються в процесі засвоєння знань з даної дисципліни.

Таким чином, необхідність якісних змін в процесі навчання старших дошкільників в дитячому садку або школі (група предшкольном підготовки) при вивченні базових дисциплін (математика, навчання грамоті), з метою засвоєння елементарних знань, в експериментальному обгрунтуванні розробки комп'ютерних технологій, їх ефективне застосування в освітньому процесі старшої групи дитячого садка і групи предшкольном підготовки в школі, для дітей, що мають ЗПР, визначили актуальність цього дослідження, пов'язаного з разрабо кой електронного супроводу цього процесу.

Розробка і реалізація навчального забезпечення інформаційно-освітнього середовища старших дошкільників із ЗПР

Основою цього дослідження була розробка і реалізація в освітньому процесі школи і дитячого садка комплексу педагогічних засобів, до яких були віднесені розроблені педагогічні технології на основі співпраці суб'єктів освітнього процесу, електронних навчальних посібників: «Готовність дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку з математики» ( ЕПОДМ - електронна програма навчання дошкільнят математиці), «Готовність дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного го розвитку з навчання грамоті »(ЕПОДОГ - електронна програма навчання дошкільнят навчання грамоті).

До таких засобів, які використовуються в професійному навчанні і вихованні старших дошкільнят, були віднесені створені програми для комп'ютерної підтримки. При цьому було передбачено, що вони виконують не тільки освітню функцію, а й стимулюючу. Ці програми надавали можливість дошкільнятам навчатися не тільки на заняттях в школі чи дитячому садку, але і в зручний для нього час в потрібному темпі. Фахівцями повинен бути створений індивідуальний навчальний план, який відповідає особистим потребам учнів, що мають затримку психічного розвитку, і можливість навчатися не тільки спільно з класом на уроках, так як робота здійснюється на етапі розвитку інклюзивної освіти, але ще і на додаткових заняттях, в яких так потребують діти з ЗПР.

Створені в результаті дослідно-експериментальної роботи програми успішно застосовувалися на заняттях з математики і навчання грамоті з дітьми, що мають ЗПР і звичайними дітьми, в групі предшкольном підготовки і в старшій підготовчій групі дитячого садка. Вони багато в чому показали, за рахунок чого досягається підвищення пізнавальної активності учнів і ліквідація ЗПР в процесі придбання значущих якостей, оскільки при їх реалізації створювалася обстановка захопленості, роздумів, пошуку, що плідно позначалося на процесі навчання старших дошкільників.

Навчання базових дисциплін, математики та навчання грамоті, з використанням запропонованих навчальних посібників дозволяло старшим дошкільнятам з ЗПР глибше вивчити матеріал з математики і навчання грамоті, а також поступово опановувати математичними, графічними, сенсомоторних, обчислювальними і ін. Вміннями і навичками. Для того щоб успішно справлятися із запропонованими завданнями, учні та вихователь використовували наочний, роздатковий, дидактичний матеріал, який був призначений кожного учня, також основна роль в цій роботі належить виконання завдань за зразком, так як діти, що мають ЗПР, дуже повільно проектують шлях реалізації тієї чи іншої задачі. Згодом дані види робіт сприяють розвитку самовдосконалення у таких дітей.

Використовувані засоби розвитку процесу навчання лежать в основі розроблених електронних навчальних програм (посібників) для комп'ютерної підтримки «ЕПОДМ», «ЕПОДОГ». Дані програми рекомендуються до застосування не тільки на уроках ознайомлення з новим матеріалом, але і на уроці закріплення, уроці контролю і перевірки знань. Найбільш часто використання даних програм спостерігається на уроках комбінованого типу.

Предметні цілі з математики та навчання грамоті відмінні один від одного, але результат, до якого ми прагнемо, навчаючи дітей із затримкою психічного розвитку, один - підготувати їх до школи і сформувати у них ту базу знань, яка їм буде необхідна при вступ та навчання в першому класі. Це завдання дуже важка, тому в її рішенні повинні брати участь не тільки вчителі і діти, а й їхні батьки, так як безпосереднє виховання дитина отримує саме в сім'ї. Необхідно організувати за допомогою педагога цей союз і застосовувати програми в навчанні.

Дані програми для комп'ютерної підтримки створені за аналогом. Для прикладу розглянемо структуру і зміст програми «ЕПОДОГ».

Спочатку завантажується титульна сторінка (рис. 1).

Рис.1. Титульна сторінка програми для комп'ютерної підтримки «ЕПОДОГ»

До уваги викладачів, батьків і учнів видається назва, автори, місце та рік видання. Далі йде зміст з переліком розділів з навчання грамоті (рис. 2):

ü «Написання букв».

ü «Прочитайте склади, слова, пропозиції».

ü «звукобуквенного розбір».

ü «Хитрі» букви ».

ü «Тексти для читання та написання диктантів».

ü «Цікавий матеріал».

При роботі над програмою, необхідно підвести курсор до потрібного розділу і клацнути лівою кнопкою миші.

Рис.2. Розділи програми «ЕПОДОГ»

Після вибору потрібного розділу з'явиться перелік букв, необхідно аналогічно вибрати досліджувану букву (рис. 3).

Рис.3. Перелік букв, обрана Вами в програмі «ЕПОДОГ»

Зробивши вибір літери, відповідно до теми уроку надаються завдання і вправи для вивчення матеріалу з навчання грамоті (рис. 4).

Рис.4. Завдання з навчання грамоті на розвиток моторних і графічних навичок за програмою «ЕПОДОГ»

Матеріал по «ЕПОДОГ» необхідно використовувати в навчальній діяльності, чергуючи з традиційними видами занять на уроках, для більш міцного засвоєння інформації.

Більшість сімей мають комп'ютер, що сприяє закріпленню навчального матеріалу в домашніх умовах. Дана електронна програма об'єднує в собі великий обсяг інформації, який, на жаль, не зустрічається в комплексі в друкованих виданнях. Учні і вихователь змушені мати при собі кілька навчальних посібників. Маючи дані програми, вчитель і учні не будуть мати потребу в додатковій літературі, так як основний базовий матеріал в комплексі представлений в «ЕПОДМ» і «ЕПОДОГ».

Таким чином, дані програми дозволяють мінімізувати звернення учня, батьків, вихователя до додаткової навчальної інформації. Але так як дані програми пропонуються для старших дошкільнят, то самі вони, ймовірно, володіють комп'ютером недостатньо добре. Тому до навчального процесу необхідно залучати батьків. У трикутнику взаємин учитель-учень-батько результати навчання будуть набагато ефективніше.

До уваги учня, також вчителю і батьків пропонується шість розділів, кожен з яких присвячений певному виду роботи. Надалі, вибравши для вивчення букву «А», на екрані пропонуються по даній темі: написання цієї літери, звукобуквенний розбір, матеріал для читання, а також цікавий матеріал, який сприяє через проявлений інтерес дітей при виконанні завдань даного розділу, оволодіти новими знаннями.

Підвищення показників якості знань відбувається за рахунок постійного тренувального алгоритму і доступності пропонованих завдань, Електронна форма використання даних програм дозволяє економити час і виконувати за урок велику кількість завдань.

Принцип використання програми з математики аналогічний принципу роботи за програмою ЕПОДОГ. Розглянемо структуру та зміст програми «ЕПОДМ».

Спочатку завантажується титульна сторінка (рис. 1).

1)

Рис.5. Титульна сторінка програми для комп'ютерної підтримки «ЕПОДМ»

До уваги викладачів, батьків і учнів видається назва, автори, місце та рік видання. Далі йде зміст з переліком розділів з математики (рис. 2):

· «Знайомство з числами і цифрами";

· «Склад числа»;

· «Знайомство з арифметичними діями: додавання, віднімання»

· «Логічні завдання»;

· "Вирішення задач";

· «Рішення прикладів без переходу через десяток»;

· «Р ешеніем рівнянь»

При роботі над програмою, необхідно підвести курсор до потрібного розділу і клацнути лівою кнопкою миші.

Рис.6. Розділи програми «ЕПОДМ»

Після вибору потрібного розділу з'явиться перелік цифр, необхідно аналогічно вибрати досліджувану цифру (рис. 3).

3)

Рис.7. Перелік цифр і чисел, обрана Вами в програмі «ЕПОДМ»

Зробивши вибір цифри, відповідно до теми уроку надаються завдання і вправи для вивчення матеріалу з математики (рис. 4).

4)

Рис .. Завдання з математики на розвиток графічних навичок і формування образу цифри за програмою «ЕПОДМ»

Рис.9. Завдання по «ЕПОДМ» на розвиток уявлення, уваги, пам'яті

Даний матеріал «ЕПОДМ» необхідно використовувати на уроках для старших дошкільнят, включати його в традиційну форму уроку, з метою розвитку у них бажання вчитися і пізнавати нове. А також з метою оперативної роботи на уроках, реалізації можливості організації непослідовного вивчення матеріалу за допомогою гіперпосилань, інтерактивної взаємодії між підручником і учнями.

До уваги учня, також вчителю і батьків пропонується шість розділів, кожен з яких присвячений певному виду роботи. Надалі, вибравши для вивчення цифру і число «2», на екрані пропонуються по даній темі: написання цієї цифри, склад числа, логічні задачки, а також рішення прикладів в межах 10 і рівнянь, що сприяють через проявлений інтерес дітей при виконанні завдань даного розділу , оволодіти новими знаннями.

Зміст навчального комплексу програм для комп'ютерної підтримки дозволяє старшому дошкільнику з ЗПР ознайомитися і оволодіти матеріалом з математики і навчання грамоті, включаючи запропоновані завдання для різноманітності і розвитку інтересу, пізнавальних здібностей в традиційну структуру уроку.

Висновок

Дані програми для комп'ютерної підтримки є навчальними і являють собою доповнення до традиційних форм навчання. Вони покликані, не тільки зберегти всі достоїнства навчальної літератури, а й повною мірою використовувати сучасні інформаційні технології [8].

На програми для комп'ютерної підтримки отримані свідоцтва про державну реєстрацію об'єкта інтелектуальної власності: «Готовність дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку з математики» № 896 від 07.06.2011, «Готовність дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку з навчання грамоті» № 895 від 07.06.2011.

В існуючій системі підготовки дітей із затримкою психічного розвитку до життя визначені умови виховання і шляхи розвитку цієї категорії дітей. І все ж, практика показує, що потрібна окрема, додаткова розробка методів корекції емоційної сфери дітей з ЗПР.

ЗПР носить тимчасовий характер, тому за умови систематичної корекції, інтелектуальної стимуляції, загальнозміцнюючий оздоровлення діти з ЗПР успішно долають свій дефект, вирівнюються.

На основі розроблених нами програм можна здійснювати цілеспрямовану роботу по ліквідації у дітей старшого дошкільного віку затримки психічного розвитку та формування базових знань, умінь і навичок, необхідних при вступі до першого класу. Важливу роль у шкільному житті відіграє спілкування як з однолітками, так і з дорослими.

Ефективність пропонованих програм підготовки дошкільників із затримкою психічного розвитку до школи була оцінена при проведенні експерименту:

На діаграмі, представленої на малюнку 5, чітко спостерігається підвищення рівня пізнавальних процесів, виражених в діагностуванні мислення, пам'яті, сприйняття, уваги, передумов навчальної діяльності та загальної поінформованості, розвитку мови.

З метою підвищення знань учнів нами були досліджені особливості підготовки дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку до школи і визначена структура корекційно-педагогічної роботи, на основі яких і була заснована розробка наших програм.

З метою підвищення знань учнів нами були досліджені особливості підготовки дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку до школи і визначена структура корекційно-педагогічної роботи, на основі яких і була заснована розробка наших програм

Рис.10. Рівні сформованості системи знань, умінь і навичок з підготовки до школи в результаті роботи за програмою «Готовність дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку з навчання грамоті»

Наведені дані свідчать про те, що, в середньому, рівень сформованості цілісної системи знань, умінь і навичок з підготовки дітей старшого дошкільного віку з ЗПР до школи в експериментальній групі зріс на 22,3% в порівнянні з контрольною. Отримані результати доводять ефективність впровадження в педагогічний процес розроблених електронних навчальних програм з підготовки дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку до школи.


література

1. Ульенкова У.В. Діти із затримкою психічного розвитку. - Нижній Новгород, 1994.- 208 с.

2. Діти із затримкою психічного розвитку / За ред. Власової Г.А., Лубовского В.І., Ципін Н.А .. - М., 1984.- С.176-188.

3. Немов Р.С .. Психологія освіти. - М .: Просвещение - ВЛАДОС, 1995. - 496 с.

4 Власова Т.А., Певзнер М.С. .. Діти з тимчасовими затримками розвитку. - М., 1971. - С.178-185.

5. Павлій Т.М .. Деякі підходи до вивчення і корекції емоційної сфери дітей із затримкою психічного розвитку // Дефектологія. - 2000. - №4. - С. 24-27.

6. Боброва В.В., Лихачова О.М., Калашникова Т.А .. Готовність дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку з навчання грамоті [Електронний ресурс]: Програма для ЕОМ. - Астана, 2011 року.

7. Боброва В.В., Лихачова О.М., Калашникова Т.А .. Готовність дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку з математики [Електронний ресурс]: Програма для ЕОМ. - Астана, 2011 року.

8. Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В .. Дидактичний потенціал цифрових освітніх ресурсів для молодших школярів // Міжнародний електронний журнал "Освітні технології та суспільство (Educational Technology & Society)" - 2013 - V. 16 -N 1. - С.584-599. - ISSN 1436-4522. URL: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v16_i1/html/14.htm