Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Банківська система

 1. Що таке банківська система? Досить часто в економічній літературі під банківською системою розуміють...
 2. Функції банківської системи

Що таке банківська система?

Досить часто в економічній літературі під банківською системою розуміють всю сукупність банків, що функціонують в даній країні. Але таке трактування передбачає чисто механічне об'єднання банків в одну сукупність, яка не має чітко визначених цілей, специфічних функцій і самостійної ролі на грошовому ринку.

Але, по факту, банківська система виникає не внаслідок «механічного» об'єднання банків, а формується на основі заздалегідь виробленої концепції, в межах якої відводиться особлива роль кожним видом банків (центральний (емісійний) банк країни і комерційні банки).

Банківська система - це законодавчо затверджена, чітко структурована сукупність фінансових посередників грошового ринку, які займаються банківською діяльністю .

При цьому під банківською діяльністю розуміється набір посередницьких операцій на грошовому ринку , Здійснення яких на законодавчому рівні дозволено спеціальним інститутам - банкам. Іншим фінансовим посередникам займатися цією діяльність заборонено. Банківська діяльність знаходиться під особливим наглядом з боку держави.

З правової точки зору, банк - це фінансовий посередник, який виконує одну або кілька операцій, віднесених законом до банківської діяльності. Але такий підхід не враховує економічні критерії віднесення тих чи інших посередницьких операцій на грошовому ринку до банківської діяльності.

З економічної точки зору, банк - це фінансовий посередник на грошовому ринку, що виконує комплекс базових операцій:

 1. мобілізацію коштів (залучення депозитів);
 2. надання кредитів;
 3. здійснення розрахунків між економічними суб'єктами.

Крім базових операцій банки можуть здійснювати і цілий ряд інших операцій на грошовому ринку. Але якщо фінансовий посередник не виконує жодної з трьох перерахованих вище базових функцій, то його відносять до небанківських фінансових інститутів . До таких належать страхові організації, пенсійні та інвестиційні фонди, трастові та фінансові компанії і т.п.

Банківська система не включає в себе небанківські фінансові інститути. Саме цим банківська система відрізняється від кредитної системи , До складу якої входять як банківські, так і небанківські фінансові посередники, тобто банківська система - це складова частина кредитної системи.

Виділення банківської системи, як особливої ​​структури, обумовлено двома причинами:

 1. необхідністю здійснення суспільного нагляду і регулювання банківської діяльності, узгодження комерційних інтересів окремих банків із загальнодержавними інтересами - забезпечення стабільності національної валюти і стійкої роботи всіх банків;
 2. здійсненням збалансованості попиту і пропозиції на грошовому ринку в цілому і в кожному його секторі зокрема.

Структура банківської системи

За своєю будовою банківські системи різних країн істотно відрізняються один від одного. Але в той же час існує ряд ознак, які властиві всім банківським системам, що функціонують в умовах ринкової економіки. Це, перш за все, їх дворівнева структура .

На першому (верхньому) рівні знаходиться один банк (в деяких випадках - кілька банків, об'єднаних спільними цілями і завданнями). Такому банку надається статус центрального (емісійного) банку і на нього покладається відповідальність за здійснення грошово-кредитної політики . Першочерговими завданнями центрального банку є забезпечення стабільності національної грошової одиниці і забезпечення стабільності функціонування всієї банківської системи країни.

На другому (нижньому) рівні банківської системи знаходяться інші банки, які в банківській практиці прийнято називати комерційними. Комерційні банки займаються обслуговуванням економічних суб'єктів - юридичних і фізичних осіб, а також державних установ. Саме через комерційні банки здійснюється обслуговування національної економіки відповідно до завдань грошово-кредитної політики, затвердженої центральним банком. Тому комерційні банки розглядають як фундамент банківської системи, вершиною якої є центральний банк.

Тому комерційні банки розглядають як фундамент банківської системи, вершиною якої є центральний банк

Схематична структура банківської системи

Функції банківської системи

Банківська система виконує 3 основні функції:

 1. трансформаційну;
 2. створення платіжних засобів та регулювання грошової маси;
 3. забезпечення стабільності банківської діяльності та грошового ринку.

Трансформаційна функція обумовлена посередницькою місією банків. Залучаючи грошові кошти у одних суб'єктів ринку і кредитуючи інших, банки мають можливість змінювати (трансформувати):

 • терміни грошових капіталів;
 • їх розміри;
 • фінансові ризики.

Трансформаційну функцію виконують як комерційні банки, так і Центральний банк (в даному випадку він виступає в ролі «банку банків»).

Функція створення грошей і регулювання грошової маси полягає в тому, що банківська система оперативно управляє пропозицією грошей відповідно до зміни попиту на них. За допомогою проведення грошово-кредитної політики Центральний банк регулює ліквідність банківської системи і обсяг грошової маси в обігу . Наприклад, маніпулюючи розміром процентної ставки по обов'язкових резервів , Центральний банк впливає на обсяг грошових коштів, доступних комерційним банкам для здійснення активних операцій.

Функція забезпечення стабільності банківської діяльності та грошового ринку пов'язана з високим рівнем ризиків , Притаманних банківській системі. Банки, будучи посередниками на грошовому ринку, працюють переважно за рахунок залучених коштів (див. Формування ресурсів комерційних банків ). Тому банкрутство банку буде мати серйозні економічні наслідки не тільки для клієнтів окремого банку, а й для економіки всієї країни.

Стабілізаційна функція банківської системи знаходить свій вияв:

 • в прийнятті законів та інших нормативних актів, що регламентують діяльність усіх суб'єктів банківської системи;
 • в створенні ефективного банківського контролю і нагляду .
Що таке банківська система?