Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Активні і пасивні операції комерційних банків

 1. Активні операції комерційних банків
 2. Пасивні операції комерційних банків

зазвичай функції банків реалізуються через їх операції. Операції комерційних банків діляться на три групи: пасивні, активні і комісійно-посередницькі (здійснюються за дорученням клієнта на комісійних засадах: інкасові, розрахункові, факторингове обслуговування, та ін.).

В основі поділу банківських операцій на пасивні і активні лежить їх вплив на формування і розміщення банківських ресурсів. Ресурси банку - це сума грошових коштів, яка є в його розпорядженні і може бути використана ним для здійснення активних операцій.

Активні операції комерційних банків

Активні операції - це операції з розміщення банківських ресурсів, і їх роль для будь-якого комерційного банку дуже велика. Активні операції забезпечують прибутковість і ліквідність банку, тобто дозволяють досягти дві головні цілі діяльності комерційних банків. Активні операції мають також важливе народно-господарське значення.

Саме за допомогою активних операцій банки можуть направляти вивільняються в процесі господарської діяльності грошові кошти тим учасникам економічного обороту, які потребують капіталу, забезпечуючи перелив капіталів в найбільш перспективні галузі економіки, сприяючи зростанню виробничих інвестицій, впровадженню інновацій, здійсненню реструктуризації і стабільного зростання промислового виробництва, розширення житлового будівництва. Велику соціальну роль відіграють позики банків населенню.

Активні операції можна розділити на чотири види:

 • касові операції (Готівка в касі банку, кошти на рахунках у центральному банку і на кореспондентських рахунках у центральному банку і на кореспондентських рахунках інших банків);
 • позичкові операції;
 • покупка цінних паперів;
 • вкладення в основні засоби (землю, будинок, устаткування).

Пасивні операції комерційних банків

Пасивні операції - це операції з формування банківських ресурсів, які мають велике значення для кожного комерційного банку. По-перше, як уже зазначалося, ресурсна база багато в чому визначає можливості і масштаби активних операцій, які забезпечують отримання доходів банку. По-друге, стабільність банківських ресурсів, їх величина і структура служать найважливішими факторами надійності банку. І нарешті, ціна отриманих ресурсів впливає на розміри банківського прибутку.

Слід також відзначити важливу народно-господарську та соціальну роль пасивних операцій банків. Мобілізація з їх допомогою тимчасово вільних коштів підприємств і населення дозволяє банківській системі задовольняти потреби економіки в основному і оборотному капіталі, трансформувати заощадження у виробничі інвестиції, надавати споживчі позики населенню. А відсотки за вкладами і борговими цінними паперами банків хоча б частково компенсують населенню збитки від інфляції.

Пасивні операції діляться на дві групи:

 • по формуванню власних ресурсів, які належать безпосередньо банку і не вимагають повернення.
 • по залученню коштів на час, за допомогою яких утворюються позикові ресурси; за операціями другої групи у банку виникають зобов'язання (перед вкладниками, банкам і кредиторами).

Одна з найважливіших особливостей структури пасивів банків, в порівнянні з нефінансовими підприємствами, - низька частка власних ресурсів: зазвичай від 10 до 22%, в той час як на нефінансових підприємствах вона в середньому становить від 40 до 50%. Однак незважаючи на відносно невелику питому вагу, власні кошти (капітал) банку відіграють дуже велику роль в його діяльності. Вони виконують три основні функції: оперативну, захисну і регулюючу.

Оперативна функція полягає в тому, що власні кошти (капітал) служать фінансовим ресурсом розвитку матеріальної бази банку. Без початкового капіталу жоден банк (як втім і будь-яке підприємство) не може приступити до здійснення своєї діяльності. Саме за рахунок власних коштів купуються машини, обладнання, обчислювальна техніка, а також земля, будівлі та інші активи. Власні кошти (капітал) можуть використовуватися також для розширення мережі філій і відділень банку, для злиттів. Розмір власних коштів (капіталу) визначає в кінцевому рахунку масштаби діяльності банку. Не випадково встановлюються центральним банком економічні нормативи діяльності банків, рекомендовані Базельським комітетом, базуються переважно на величині власних коштів (капіталу) банку.

Захисна функція власних коштів (капіталу) банку - підтримання стійкості останнього, забезпечення зобов'язань банку перед вкладниками і кредиторами. Власні кошти (капітал) банку виступають в якості страхового, гарантійного фонду, який дозволяє банку зберігати платоспроможність навіть в разі настання несприятливих обставин, виникнення непередбачених витрат і збитків, що створюють загрозу банківської ліквідності. Оскільки власні кошти (капітал) - це ресурси, які не підлягають поверненню, вони служать резервом для покриття зобов'язань банку. В межах власних коштів (капіталу) банк стовідсотково гарантує відповідальність за своїми зобов'язаннями. З урахуванням цього можна говорити про існування зворотної залежності між величиною власних коштів (капіталу) банку і його схильності до ризику. Чим більше власні кошти (капітал) банку, тим менше ризик вкладників і кредиторів, тим надійніше банк.

Захисна функція власних коштів (капіталу) банку тісно пов'язана з поняттям «достатність капіталу», тобто здатність банку погашати фінансові втрати за рахунок власних коштів (капіталу), не вдаючись до позикових ресурсів. Ця здатність визначається тим, якою мірою величина власних коштів (капіталу) адекватна, тобто відповідає, ризикованості банківських активів, інакше кажучи, структурі і якості останніх. Це означає, що чим більше банківських активів пов'язане із значним ризиком, тим більше повинен бути обсяг власних коштів (капіталу) банку. Ось чому відповідно до рекомендацій Базельського комітету показник (коефіцієнт) достатності капіталу банку визначається як відношення власного капіталу до його активів, зважених з урахуванням ризику.

Регулююча функція власних коштів (капіталу) полягає в тому, що центральні банки здійснюють регулювання діяльності комерційних банків шляхом управління власними коштами (капіталом) банку. Центральні банки встановлюють, по-перше, мінімальний розмір власного капіталу, необхідний для отримання банківської ліцензії, і, по-друге, норматив достатності капіталу. Крім того, як вже зазначалося, величина власних коштів служить базою більшості інших економічних нормативів діяльності банків, що встановлюються центральними банками.

В результаті проведення пасивних операцій збільшуються залишки грошових коштів на пасивних рахунках балансу банку (на них враховуються фонди банку, залишки на депозитних рахунках клієнтів, заборгованість по кредитах іншим банкам, прибуток банку і т.д.). Активні операції ведуть до зростання коштів на активних рахунках (на них відображаються: готівка, банківські позики, вкладення в цінні папери, будівлі, обладнання та ін.).

Між пасивними і активними операціями комерційного банку існує тісний взаємозв'язок. Так, розмір і структура активних операцій, які забезпечують отримання доходів, багато в чому визначаються наявними у банків ресурсами. У цьому сенсі пасивні операції, формують ресурсну базу банку, є первинними по відношенню до активних. Надаючи позики, купуючи цінні папери, банки змушені постійно здійснювати контроль за станом пасивів, відстежувати терміни виплат за зобов'язаннями вкладникам. Якщо ресурсів не вистачає, банку доводиться відмовлятися від вигідних пропозицій, продавати високоприбуткові цінні папери. У той же час значна частина банківських депозитів виникає на базі активних операцій при наданні позик в безготівковій формі. Взаємозв'язок пасивних і активних операцій проявляється також у тому, що банківський прибуток залежить від банківської маржі, тобто різниці між ціною банківських ресурсів і прибутковістю активних операцій.

Для успішної діяльності банк повинен забезпечити координацію пасивних і активних операцій: з одного боку, не допускати істотного невідповідності термінів пасивів і активів, наприклад видачі довгострокових позик за рахунок короткострокових депозитів; а з іншого - не іммобілізовивать на тривалий термін короткострокові ресурси в сумі, що значно перевищує стабільний залишок коштів на банківських рахунках, достатній для чергових виплат.

Існує залежність і між окремими видами пасивів і активів. Так, відкриття банківського рахунку великому клієнтові супроводжується виникненням тісних регулярних зв'язків між клієнтом і банком. Щоб не втратити клієнта, банк надає йому значні позики, інвестує кошти в його цінні папери, надає йому різноманітні послуги за видатками, виконує комісійні операції.