Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

  • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
  • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
  • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
  • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Всеукраїнська асоціація кадровіків. Профогляд для бізнесу: як оцінити фінансовий стан підприємства

Проводячи аналіз фінансової діяльності, заснований на оцінці фінансової забезпеченості, можна використовувати різні підходи. У цій статті запропоновано той з них, який, на думку автора, є ефективним і дозволить підприємству не тільки уникнути фінансових проблем, але і своєчасно вжити необхідних заходів для коригування своєї діяльності

Управління фінансовим забезпеченням

Під фінансовим забезпеченням підприємницької діяльності розуміється сукупність форм і методів фінансування підприємств, які засновані на реалізації принципів самоокупності та самофінансування. У зв'язку з цим найважливішим завданням підприємства є пошук резервів збільшення власних фінансових ресурсів і найбільш ефективне їх використання з метою підвищення ефективності роботи підприємства в цілому.
Управління фінансовим забезпеченням на підприємстві являє собою систему заходів щодо визначення фінансових ресурсів в обсягах, необхідних для забезпечення виконання планів його економічного і соціального розвитку. Наявність в достатньому обсязі фінансових ресурсів і їх ефективне використання забезпечує підприємству фінансову стійкість.

Основними завданнями управління фінансовим забезпеченням є:
- мобілізація фінансових ресурсів в розмірі, необхідному для забезпечення нормального процесу виробництва і розширення виробничих потужностей;
- пошук шляхів збільшення прибутку і підвищення рентабельності виробництва;
- своєчасне виконання зобов'язань як перед постачальниками і працівниками підприємства, так і за борговими зобов'язаннями кредиторів;
- контроль раціонального та цільового використання фінансових ресурсів.

Система аналізу і коефіцієнти, закладені в її основу, використовувані в управлінні фінансовим забезпеченням, призначені для виявлення змін в стані підприємства. Оцінка бізнесу за допомогою коефіцієнтів необхідна для визначення тенденцій, що дозволяють скласти уявлення про ризики, які істотно впливають на діяльність підприємства. Тільки дана оцінка найбільш повно характеризує фінансовий стан підприємства на довгостроковій основі і визначає ступінь його залежності від кредиторів і інвесторів. Даними для розрахунку коефіцієнтів фінансової забезпеченості служить бухгалтерський баланс підприємства.

Основні критерії оцінки фінансової забезпеченості

1. Фінансова стійкість
В ринкових умовах основою стабільної діяльності підприємства служить його фінансова стійкість. Фінансовий стан підприємства стабільно, якщо воно при різних умовах зберігає здатність своєчасно і повністю виконувати свої зобов'язання за розрахунками з персоналом, постачальниками, банками, по платежах до бюджету, тобто за зобов'язаннями, які могли б привести до втрати фінансової стійкості.

Фінансова стійкість - це стабільність фінансового становища підприємства, що забезпечується достатньою часткою власного капіталу в складі джерел фінансування.

Однією з ключових завдань аналізу фінансової діяльності підприємства є розрахунок коефіцієнта фінансової стійкості. Даний коефіцієнт «відповідає» на питання: скільки власних коштів припадає на кожну гривню, взяту в борг. Іншими словами, він показує, чи достатньо у підприємства необхідних йому коштів, для покриття всіх його зобов'язань. Коефіцієнт фінансової стійкості (КФУ) розраховується за формулою:

КФУ = Ск: Про,

де Ск - власний капітал (з урахуванням різних забезпечень, резервів, а також коштів цільового фінансування);
Про - зобов'язання підприємства з урахуванням доходів майбутніх періодів.

2. Фінансова незалежність
Коефіцієнт концентрації власного капіталу - фінансовий коефіцієнт, що дорівнює відношенню власного капіталу і резервів до суми активів підприємства. Він показує частку активів підприємства, які покриваються за рахунок власного капіталу. Частка, що залишилася активів покривається за рахунок позикових коштів.

Чим вище значення коефіцієнта, тим з більшою ймовірністю підприємство зможе погасити борги за рахунок власних коштів. У зв'язку з цим інвестори і банки, що видають кредити, звертають увагу на значення саме цього коефіцієнта.

Коефіцієнт концентрації власного капіталу (ККСК) розраховується за формулою:

ККСК = Ск: АП1 + АП2 + АП3 + АП4,

де АП1 - найбільш ліквідні активи;
АП2 - швидко реалізованих активи;
АП3 - повільно реалізовані активи;
АП4 - важкореалізовані активи.
Даний коефіцієнт може бути розрахований і за такою формулою:

ККСК = Ск: СБ,

де ВБ - валюта балансу.

Коефіцієнт концентрації власного капіталу визначає частку коштів, інвестованих в діяльність підприємства його власниками. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш фінансово стабільно і незалежно підприємство від зовнішніх кредиторів. Чим вище значення коефіцієнта, тим кращим вважається фінансовий стан аналізованого підприємства.

3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу
Цей коефіцієнт (його аналог - коефіцієнт маневреності) показує не тільки частина власного капіталу, яка використовується для фінансування поточної діяльності (знаходиться в мобільній формі), але і частина, яка капіталізована в необоротних активах. Іншими словами, коефіцієнт маневреності власного капіталу (КМСК) визначає частку власного капіталу, яким можна вільно маневрувати, бо він не вкладено в капітальні активи, а використовується в поточній діяльності.

Цей коефіцієнт розраховують за формулою:

КМСК = (Ск + Дод - На): (Ск + Дод),

де Дод - довгострокові зобов'язання;

На - необоротні (капітальні) активи.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу може бути розрахований і за такою формулою:

КМСК = (Та - Тоб): (Ск + Дод),

де Та - поточні активи (включаючи витрати майбутніх періодів);

Тоб - поточні зобов'язання (включаючи доходи майбутніх періодів).

В цілому в формулах представлено відношення оборотного (робочого) капіталу до довготривалого джерела всіх власних коштів (як оборотних, так і необоротних).

4. Коефіцієнт покриття інвестицій (КПІ) визначається за формулою:

КПІ = (Ск + Дод): СБ

5. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень (КСДВ) розраховується за формулою:

КСДВ = Добко: На,

де Добко - довгострокові зобов'язання по кредитах і позиках, які були отримані на необоротні (капітальні) активи, зазначені у формулі.

Високий показник коефіцієнта структури довгострокових вкладень може означати високий ризик збільшення витрат на виплату відсотків за використання кредитів і позик.

6. Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз). Інша назва - коефіцієнт концентрації позикового капіталу, частка позикового капіталу в активах. Його розраховують за формулою:

Кфз = Про: СБ

Необхідно звернути увагу і на таку формулу розрахунку коефіцієнта фінансової залежності:

Кфз = СБ: Ск

Даний коефіцієнт вказує на те, що занадто велика частка позикових коштів знижує платоспроможність підприємства, його фінансову стійкість і, отже, довіра до нього контрагентів, зменшуючи ймовірність отримання кредиту.

Сприятливі тенденції відображають зростання коефіцієнта фінансової незалежності (фінансової автономії), а несприятливі - зростання коефіцієнта фінансової залежності.

7. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів (Кдпз) визначає фінансовий ризик підприємства в разі використання їх у своїй діяльності кредитних коштів. Він розраховується за формулою:

Кдпз = Дод: (Ск + Дод)

Високий показник цього коефіцієнта вказує на посилення залежності від кредиторів.

8. Коефіцієнт структури залученого капіталу (Кспк) визначається за формулою:

Кспк = Дод: Про

Даний коефіцієнт дає уявлення про структуру залученого капіталу.

9. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами (Косс) розраховується за формулою:

Косс = (Ск - На): Оа,

де Оа - вартість оборотних активів (включаючи витрати майбутніх періодів).

Всі зазначені вище коефіцієнти фінансової забезпеченості, розраховані в ході аналізу конкретного підприємства, порівнюються з аналогічними нормативними та середньогалузевими показниками. Ні в якому разі не слід приймати поспішних рішень, якщо виявилося, що розраховані коефіцієнти фінансової забезпеченості не відповідають нормативним показникам. Це пов'язано з тим, що необхідна і / або достатня частка капіталу індивідуальна для кожного підприємства. В даному випадку також дуже важливий аналізований період. Кожне підприємство, виходячи з факторів, що впливають на нього, має встановлювати власні критерії, залежно від структури його капіталу, умов кредитування, швидкості оборотності коштів і т. Д.

Зверніть увагу: на практиці при розрахунку значень фінансових коефіцієнтів нерідко трапляється, що їх фактичні значення нижче нормативних і середньогалузевих. Але це не заважає аналізованому підприємству числитися серед успішних суб'єктів ринку. Це пов'язано з тим, що діяльність кожного підприємства особлива і залежить не тільки від ринку, де підприємство здійснює свою діяльність, а й від продукції, що випускається їм продукції.

З викладеного випливає, що аналітик, який здійснює аналіз фінансового забезпечення з розрахунком коефіцієнтів, повинен враховувати всі нюанси діяльності свого підприємства, а не керуватися тільки їх нормативними значеннями. Крім того, аналітик підприємства повинен враховувати цілі фінансового аналізу підприємства, які використовуються в управлінні фінансовим забезпеченням. Плануючи, наприклад, збільшити обсяг продажів, керівництву підприємства, перш за все, слід визначитися з тим, чи буде намічений зростання йому під силу.
Незважаючи на те, що в кожній галузі структура активів і джерел їх фінансування специфічна, виявлення закономірностей в даному випадку дуже важливо для кожного підприємства. Наприклад, збільшуючи рентабельність і маржинальний прибуток, підприємство зможе на певному етапі профінансувати більш високу динаміку зростання, але в кінцевому підсумку неминучий момент, коли необхідні інвестиції в оборотні активи перевищать доступний обсяг прибутку.

Успіх роботи кожного підприємства, мета якого - забезпечити нормальний процес виробництва та розширити його виробничі потужності, багато в чому залежить від повної і своєчасної мобілізації його фінансових ресурсів та правильного їх використання. Тому мета фінансового аналізу повинна збігатися зі стратегічними цілями підприємства. Якщо, наприклад, стратегією бізнесу передбачено як збільшення його частки на ринку, так і витіснення конкурентів, то аналіз повинен бути пов'язаний з розробкою різних шляхів підвищення ефективності його діяльності. Мета аналізу - знайти оптимальні управлінські рішення.

Оскільки інтереси власників підприємства, кредиторів, потенційних інвесторів, менеджменту лежать в різних площинах, то, в залежності від того, для кого і з якою метою ви готуєте інформацію, в систему аналізу рекомендується включати показники, які відображають різні сфери діяльності. Але в будь-якому випадку це повинні бути показники, що характеризують прибутковість, з одного боку, і показники ефективності використання ресурсів - з іншого.

Зверніть також увагу на такий факт. Фінансовий аналіз завжди складається з точки зору інтересів менеджменту і керівника підприємства на основі фінансової звітності. Його необхідно починати з аналізу структури балансу підприємства і розрахунку вищевказаних коефіцієнтів, які зазвичай цікавлять кредиторів або потенційних інвесторів. При цьому важливо пам'ятати про облікову політику підприємства.

Приклад розрахунку показників фінансової забезпеченості

На базі даних бухгалтерського балансу (додаток 1) розглянемо аналіз фінансової забезпеченості підприємства. Для розрахунку показників фінансової забезпеченості досить лише наведених підсумкових рядків бухгалтерського балансу.

Додаток 1

Виписка з Балансу для розрахунку показників фінансового забезпечення

Розрахунки показників фінансового забезпечення на основі виписки з балансу

Для розрахунку показників забезпеченості запасів джерелами їх формування необхідно попередньо розрахувати такі показники величини джерел їх формування:
- наявність оборотного робочого капіталу (Ок) на початок і кінець року;
- наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів (Дос) на початок і кінець року;
- величину загальних джерел формування запасів (ИФЗ).
Аналіз забезпеченості запасів джерелами їх формування проводиться на підставі наступних показників:
- надлишок / нестача оборотного капіталу (І / Нок) на початок і кінець року;
- надлишок / нестача власних і довгострокових позикових джерел формування запасів (І / Нсзі);
- надлишок / нестача загальної величини основних джерел формування запасів (І / Нои).

Приклад розрахунку на підставі балансу, а також формула розрахунку показників забезпеченості представлені в таблиці 1.
Аналіз вище зазначених коефіцієнтів використовуваних в управлінні фінансовим забезпеченням і приклад їх расчетауказани в таблиці 2.

Проводячи аналіз фінансової діяльності підприємства, завжди пам'ятайте, що саме оцінка фінансової забезпеченості найбільш повно характеризує фінансовий стан підприємства. Саме вона дає можливість швидко оцінити забезпеченість його фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування. Але при цьому важливо пам'ятати, що кожне підприємство у своїй підприємницькій діяльності вимагає до себе індивідуального підходу.

Віктор Петров, фінансовий аналітик

Джерело: журнал «Довідник економіста»

Видання для економістів, податківців та бухгалтерів

Видання для економістів, податківців та бухгалтерів