Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

НОУ ІНТУЇТ | лекція | Аналіз технічного розвитку та організації виробництва. Аналіз фінансового стану. Аналіз структури довгострокових інвестицій і джерел їх фінансування

2.6.2. Відносні показники фінансової стійкості. Методика аналізу

В умовах ринкової економіки дуже важливе значення набуває фінансова незалежність підприємства від зовнішніх позикових джерел. Величина власного капіталу - це запас фінансової стійкості підприємства при тій умові, що вона перевищує величину позикового капіталу.

Фінансова стійкість оцінюється за співвідношенням власного і позикового капіталу, за темпами накопичення власного капіталу в результаті поточної та фінансової діяльності, співвідношенню мобільних і іммобілізованих коштів підприємства, за ступенем забезпеченості матеріальних оборотних коштів власним капіталом.

Стійкість фінансового стану підприємства характеризується системою відносних показників, фінансових коефіцієнтів (ratio). Вони розраховуються у вигляді співвідношень абсолютних показників активу і пасиву балансу. Аналіз фінансових коефіцієнтів полягає в порівнянні їх значень з базисними величинами, а також у вивченні їх динаміки за звітний період і за кілька років.

В якості базисних величин можуть бути використані значення показників даного підприємства за минулий рік, середньогалузеві значення показників, значення показників найперспективніших підприємств. Крім того, в якості бази порівняння можуть служити теоретично обґрунтовані або отримані в результаті експертних оцінок величини, що характеризують оптимальні або критичні (порогові), з точки зору стійкості фінансового стану, значення показників.

Одним з найважливіших показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства, його незалежність від позикового капіталу, є коефіцієнт автономії Одним з найважливіших показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства, його незалежність від позикового капіталу, є коефіцієнт автономії  , Який обчислюється як відношення власного капіталу до загальної суми фінансування за формулою , Який обчислюється як відношення власного капіталу до загальної суми фінансування за формулою

Він показує частку власного капіталу, авансованого для здійснення статутної діяльності в загальній сумі джерел коштів підприємства. Вважається, чим вище частка власного капіталу, тим більше шансів у підприємства справитися з непередбаченими обставинами, що виникають в ринковій економіці.

Мінімальне граничне значення коефіцієнта автономії оцінюється на рівні 0,5. Таке значення показника дозволяє припускати, що всі зобов'язання підприємства можуть бути покриті його власним капіталом. Рівень автономії важливий не тільки для самого підприємства, але і для його кредиторів. Зростання коефіцієнта автономії свідчить про збільшення фінансової незалежності підприємства, підвищує гарантії погашення підприємством своїх зобов'язань та розширює можливості для залучення коштів з боку.

У світовій практиці вважається, що цей коефіцієнт бажано підтримувати на досить високому рівні - 0,6-0,7.

Коефіцієнт автономії доповнюється коефіцієнтом співвідношення позикового і власного капіталу (плече фінансового важеля), рівним відношенню величини зовнішніх зобов'язань до суми власного капіталу. Формула розрахунку цього показника має такий вигляд:

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу показує, скільки позикового капіталу залучило підприємство на 1 руб. власного капіталу, вкладеного в активи. Нормальним вважається співвідношення 1: 2, при якому одна третина, т. Е. Приблизно 33% загального фінансування, сформована за рахунок позикових коштів.

Якщо отримане співвідношення перевищує нормальне, то воно називається високим (наприклад, 3: 1). А якщо дане співвідношення виявиться нижче порогового, то воно називається низьким (1: 3).

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу - найбільш нестабільний з усіх показників фінансової стійкості. Розрахунок його за станом на якусь дату недостатній для оцінки фінансової незалежності підприємства. Треба додатково до розрахунку цього коефіцієнта визначити швидкість обороту матеріальних оборотних коштів і дебіторської заборгованості за аналізований період. При прискоренні оборотності матеріальних оборотних коштів і ще більш високої оборотності дебіторської заборгованості коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів може значно перевищувати одиницю, в той час як нормальне обмеження для цього показника: Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу - найбільш нестабільний з усіх показників фінансової стійкості .

Фінансова стійкість підприємства характеризується також коефіцієнтом забезпеченості підприємства довгостроковими джерелами фінансування. Він показує, в якому ступені загальний обсяг використовуваних активів сформований за рахунок власного і довгострокового позикового капіталу підприємства, т. Е. Характеризує ступінь його незалежності від короткострокових позикових джерел фінансування. Розрахунок цього показника здійснюється за формулою

Значення цього коефіцієнта може варіювати в межах 0,6-0,8.

Ступінь фінансової залежності підприємства від використання позикового капіталу характеризується коефіцієнтом заборгованості, який розраховується за формулою

Коефіцієнт показує частку позикового капіталу, авансованого в підприємство для здійснення господарсько-фінансової діяльності в загальній сумі джерел фінансування. Величини цього коефіцієнта не повинні перевищувати 0,5 пункту.

У світовій практиці фінансового аналізу поряд з вищезгаданим показником визначається коефіцієнт "заборгованість / капіталізація", який заснований на оцінці постійного капіталу підприємства, т. Е. Власного капіталу і довгостроковій заборгованості. Він показує, яка частка постійного капіталу профінансована. Інакше кажучи, в якій мірі підприємство залежить від довгострокових позикових коштів при фінансуванні активів. Отже, цей коефіцієнт показує, яка потреба в прибуткових господарських операціях, здатних забезпечити таке залучення довгострокового позикового капіталу.

Коефіцієнт співвідношення довгострокової заборгованості і постійного капіталу Коефіцієнт співвідношення довгострокової заборгованості і постійного капіталу  розраховують за допомогою наступної формули: розраховують за допомогою наступної формули:

Використовуючи буквені позначення розділів балансу, отримаємо

Для збереження мінімальної фінансової стабільності підприємство повинно прагнути до підвищення рівня мобільності активів, який характеризується відношенням вартості мобільних (оборотних) коштів до вартості іммобілізованих (необоротних) коштів. Цей показник називається коефіцієнтом співвідношення мобільних і іммобілізованих коштів ( Для збереження мінімальної фінансової стабільності підприємство повинно прагнути до підвищення рівня мобільності активів, який характеризується відношенням вартості мобільних (оборотних) коштів до вартості іммобілізованих (необоротних) коштів ) І обчислюється за формулою

Значення цього коефіцієнта в більшій мірі обумовлено галузевими особливостями підприємства.

Важливою характеристикою стійкості фінансового стану є коефіцієнт маневреності ( Важливою характеристикою стійкості фінансового стану є коефіцієнт маневреності (  ), Що дорівнює відношенню власного оборотного капіталу до величини власного капіталу ), Що дорівнює відношенню власного оборотного капіталу до величини власного капіталу. Він обчислюється за формулою

Коефіцієнт показує, яка частка власного капіталу підприємства знаходиться в мобільній формі, що дозволяє більш-менш вільно їм маневрувати. Низьке значення цього показника означає, що значна частина власного капіталу підприємства закріплена в цінностях іммобільною характеру, які є менш ліквідними, а отже, не можуть бути протягом короткого часу перетворені в готівку.

З фінансової точки зору підвищення коефіцієнта маневреності і його високий рівень завжди з кращого боку характеризують підприємство: власний капітал при цьому мобільний, велика частина його вкладена не в основні засоби та інші необоротні активи, а в оборотні кошти.

Тому зростання коефіцієнта маневреності бажаний, але в тих межах, в яких він можливий при конкретній структурі майна підприємства. Якщо коефіцієнт збільшується завдяки випереджальному росту власного капіталу в порівнянні з ростом необоротних активів, тоді збільшення коефіцієнта дійсно свідчить про підвищення фінансової стійкості підприємства.

В якості оптимальної величини коефіцієнт маневреності може бути прийнятий у розмірі В якості оптимальної величини коефіцієнт маневреності може бути прийнятий у розмірі . Це означає, що менеджер підприємства та його власники повинні дотримуватися паритетний принцип вкладення власного капіталу в активи мобільного та іммобільною характеру, що забезпечить достатню ліквідність балансу.

В функціональної залежності від коефіцієнта маневреності знаходиться індекс постійного активу ( В функціональної залежності від коефіцієнта маневреності знаходиться індекс постійного активу (  ), Що обчислюється відношенням необоротних активів до суми власного капіталу за формулою ), Що обчислюється відношенням необоротних активів до суми власного капіталу за формулою

Він показує частку власного капіталу, вкладеного у необоротні активи. В сумі км і КПА дають одиницю. Тому зростання одного з них призводить до зниження іншого. Отже, оцінювати фінансову стійкість по кожному з розглянутих коефіцієнтів окремо недоцільно, так як рівень їх залежить від структури і специфіки діяльності підприємства, а зростання (зниження) не обов'язково означає підвищення (ослаблення) фінансової стійкості.

Для підприємств, що мають значні інвестиції в основні засоби, корисно обчислювати коефіцієнт "основні засоби / власний капітал" (КОС / СК), який показує, в якій мірі ці інвестиції покриваються за рахунок власного капіталу. Цей коефіцієнт розраховується наступним чином:

або

Важливим показником стійкості фінансового стану є забезпеченість оборотних активів і їх найбільш значної частини - запасів власним оборотним капіталом, що дорівнює відношенню суми власного оборотного капіталу відповідно до вартості оборотних активів і запасів підприємства.

Формула обчислення першого показника Формула обчислення першого показника  має наступний вигляд: має наступний вигляд:

другий показник другий показник  визначається за допомогою формули визначається за допомогою формули

Нормальні обмеження, отримані на основі даних господарської практики, складають:

При аналізі динаміки коефіцієнта забезпеченості запасів власним оборотним капіталом слід виходити з того, що власними джерелами повинні бути покриті необхідні розміри запасів; інші можна покривати позиковими засобами. При цьому необхідний розмір запасів і витрат в більшій мірі відповідає обгрунтованої потреби в них в ті періоди, в яких швидкість їх обороту вище.

Важливу характеристику структури коштів (активів) підприємства дає коефіцієнт майна виробничого призначення ( Важливу характеристику структури коштів (активів) підприємства дає коефіцієнт майна виробничого призначення (  ), Що дорівнює відношенню суми основних коштів (  ), Капітальних вкладень (  ), Виробничих запасів (  ) І незавершеного виробництва (  ) До вартості всього майна (сукупних активів) підприємства ), Що дорівнює відношенню суми основних коштів ( ), Капітальних вкладень ( ), Виробничих запасів ( ) І незавершеного виробництва ( ) До вартості всього майна (сукупних активів) підприємства. Обчислюється цей коефіцієнт за такою формулою:

Нормальним вважається таке обмеження цього показника: Нормальним вважається таке обмеження цього показника: . Паритетний принцип вкладення коштів в майно виробничої сфери та сфери обігу створює сприятливі умови для розширення виробничого потенціалу і фінансової діяльності.

Для загальної оцінки фінансової стійкості підприємства необхідно проаналізувати динаміку коефіцієнта прогнозу банкрутства Для загальної оцінки фінансової стійкості підприємства необхідно проаналізувати динаміку коефіцієнта прогнозу банкрутства  , Що характеризує питому вагу чистих оборотних активів у валюті балансу , Що характеризує питому вагу чистих оборотних активів у валюті балансу. Він обчислюється за формулою

Якщо підприємство зазнає фінансових труднощів, то даний коефіцієнт знижується. Вихідні дані і результати розрахунків зазначених коефіцієнтів, що характеризують фінансову стійкість підприємства, наведені в табл. 2.26 .

Таблиця 2.26. Аналіз відносних показників фінансової стійкості № п / п Показник Нормальні обмеження На початок періоду (року), тис. Руб. На кінець періоду (року), тис. Руб. Зміна за період (рік) (+, -), тис. Руб. А Б 1 2 3 4 1 Майно підприємства 48 710 57 620 +8 910 2 Власний капітал - всього 37 170 43 520 +6 350 2.1 Капітал і резерви 37 020 43 300 +6 280 2.2 Доходи майбутніх періодів 150 220 +70 3 Позиковий капітал - всього 11 540 14 100 +2 560 3.1 Довгострокові кредити і позики 1 000 1 800 +800 3.2 Короткострокові кредити і позики 3 500 4 700 +1 200 3.3 Кредиторська заборгованість 6 740 7 110 +370 3.4 Заборгованість перед учасниками з виплати доходів 200 350 +150 3.5 Резерви майбутніх витрат 100 140 +40 4 Необоротні активи - всього 28 250 34 540 +6 290 4.1 Основні засоби 24 550 29 437 +4 887 4.2 Незавершене будівництво 1 000 1 500 +500 5 Власний оборотний капітал (стор. 2 + р. 3.1 - стор. 4) 9 920 10 780 +860 6 Оборотні активи - всього 20 460 23 080 +2 620 6.1 Запаси, включаючи ПДВ 14 900 16 690 +1 790 6.1.1 Виробничі запаси 6 915 7 606 +691 6.1.2 Витрати в незавершеному виробництві 2 180 2 480 +300 6.2 Дебіторська заборгованість 3 940 4 130 +190 6.2.1 Заборгованість учасників по внесках до статутного капіталу 62 16 -46 6.3 Короткострокові фінансові вкладення 450 600 +150 6.4 грошові кошти 1 170 1 660 +490 6.5 Інші оборотні активи - - - 6.6 Чисті оборотні активи (стор. 6 - стор. 6.2.1 - стор. 3.2 - стор. 3.3 - стор. 3.4 - стор. 3.5) 9 858 10 764 +906 7 Коефіцієнт автономії Ка (стор. 2: стор. 1) Таблиця 2 0,76 0,75 -0,01 8 Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу ( ) (Стор. 3: стр. 2) 0,31 0,32 +0,01 9 Коефіцієнт фінансової стійкості (Стор. 2 + р. 3.1): стор. 1 0,6-0,8 0,78 0,79 +0,01 10 Коефіцієнт заборгованості (Стор. 3: стр. 1) 0,23 0,24 +0,01 11 Коефіцієнт "заборгованість / капіталізація", (Стор. 3.1: (стр. 2 + р. 3.1) 0,026 0,04 +0,014 12 Індекс постійного активу (Стор. 4 - стор. 3.1): 2 0,73 0,75 +0,02 13 Коефіцієнт "основні засоби / власний капітал" (Стор. 4.1: стор. 2) 0,66 0,68 +0,02 14 Коефіцієнт маневреності (Стор. 2 + р. 3.1 - стор. 4): стор. 2? 0,5 0,27 0,25 -0,02 15 Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом (стор. 5: стор. 6) 0,48 0,47 -0,01 16 Коефіцієнт забезпеченості запасів власним оборотним капіталом (Стор. 5: стор. 6.1) 0,67 0,65 -0,02 17 Коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобілізованих коштів (Стор. 6: стор. 4) 0,72 0,67 -0,05 18 Коефіцієнт майна виробничого призначення ((Стр. 4.1 + р. 4.2 + р. 6.1.1 + р. 6.1.2): стор. 1) 0,71 0,71 - 19 Коефіцієнт прогнозу банкрутства (Стор. 6.6: стор. 1) 0,202 0,187 -0,015

Як видно з таблиці, спостерігається висока фінансова незалежність підприємства. Хоча коефіцієнт автономії знизився за аналізований рік на 0,01, однак його фактичне значення на кінець року становить 0,75, що в 1,5 рази перевищує пороговий рівень (0,5). Відповідно спостерігається збільшення частки позикового капіталу за аналізований період з 0,24 до 0,245, т. Е. На 0,005 пункту і співвідношення позикового і власного капіталу на користь першого на 0,01 пункту. На кінець року підприємство на 1 руб. власного капіталу привернуло 32 коп. позикового капіталу проти 31 коп. на початок року (11 540 37: 170 - 32). Підвищення фінансової активності супроводжувалося збільшенням частки довгострокового позикового капіталу при фінансуванні активів в звітному році з 2,05 до 3,12%, т. Е. На 1,07% пункту. Видимий тенденція сприяла підвищенню рівня фінансової стійкості з 0,78 до 0,79 і заходи (коефіцієнта) залежно від довгострокового позикового капіталу на 0,014, що склала на кінець року 0,04.

Велика частина власного капіталу використовується у необоротних активах. Причому ця тенденція продовжує посилюватися. За розглянутий період індекс постійного активу збільшився на 0,02 і на кінець року розмір постійних активів, що припадає на 1 крб. власного капіталу, склав 75 ​​коп., в тому числі коштів праці - 68 коп.

Ця обставина привела до того, що на підприємстві склався низький рівень маневреності власного капіталу: фактичне значення коефіцієнта маневреності за рік знизилося на 0,02 і на кінець року становить 0,24, що в 2,1 рази нижче допустимої межі. У зв'язку з цим спостерігається зниження забезпеченості оборотних активів, в тому числі запасів власним оборотним капіталом.

На підприємстві досить висока питома вага становить майно виробничого призначення. Коефіцієнт майна виробничого призначення становить 0,71 пункту. Це призвело до зниження рівня мобільності майна: коефіцієнт співвідношення мобільних і іммобілізованих коштів знизився в порівнянні з початком року на 0,05 і склав на кінець року 0,67.

За розглянутий період фінансове становище підприємства ще більше погіршилося. Про це свідчить падіння коефіцієнта прогнозу банкрутства на 0,015, т. Е. Відбулося зниження частки чистих оборотних активів у загальній сумі активу балансу.

Отже, для виходу з кризового фінансового стану і його стабілізації підприємству необхідно проводити економічне і фінансове оздоровлення.