Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Фінансова стійкість підприємства

 1. Аналіз фінансового стану підприємства
 2. Коефіцієнти оцінки фінансової стійкості підприємства
 3. Методи аналізу фінансового стану підприємства
 4. посилання

Фінансова стійкість - характеристика, що свідчить про стабільне становище підприємства: про перевищення доходів над витратами, вільному розпорядженні грошовими коштами і ефективному їх використанні, безперебійному процесі виробництва і реалізації продукції. Вважається, що фінансове становище стійке, якщо забезпечується зростання прибутку і капіталу підприємства, зберігається його платоспроможність і кредитоспроможність.

Аналіз фінансового стану підприємства

Для визначення положення компанії проводиться аналіз її фінансового стану: в ході розрахунків, інтерпретації та оцінки фінансових показників виявляються вразливості підприємства, для усунення яких потім розробляється ряд заходів, а також виявляються резерви підвищення ефективності виробництва.

Аналіз може проводитися як службами підприємства, так і інвесторами, постачальниками ресурсів, контролюючими органами на основі інформації, що публікується звітності. У першому випадку метою буде забезпечення безперервності вхідного потоку фінансів і подальше їх розподіл таким чином, щоб отримати максимальний прибуток; у другому - пошук можливості найбільш вигідного вкладення коштів і виключення втрат .

Коефіцієнти оцінки фінансової стійкості підприємства

Для оцінки фінансового стану підприємства можна використовувати такі коефіцієнти:

Методи аналізу фінансового стану підприємства

 1. Абсолютні показники фінансової стійкості

До цієї групи показників відносяться ті, які характеризують ступінь забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування, а саме:
1) Наявність власних оборотних коштів (ВОК).
СОС = Капітал і резерви - Необоротні активи
2) Наявність функціонуючого капіталу (тобто власних і залучених джерел формування запасів, ФК).
ФК = (Капітал і резерви + Довгострокові пасиви) - Необоротні активи
3) Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (ОІ).
ОІ = Власні і довгострокові позикові джерела + Короткострокові кредити і позики - Необоротні активи
Кожному з названих показників відповідає показник забезпеченості запасів і витрат (ЗЗ): формули їх розрахунку дані в лівому стовпчику таблиці. Результати розрахунків здатні виявити, яка фінансова ситуація на підприємстві.

1. Абсолютна незалежність фінансового стану. Всі запаси підприємства покриваються власними оборотними коштами, тобто організація не залежить від зовнішніх кредиторів. Цей тип ситуації зустрічається вкрай рідко, і часом свідчить не стільки про міцному фінансовому становищі компанії, а про те, що її керівництво не вміє, не бажає або не має можливості використовувати зовнішні джерела коштів для основної діяльності. ФСОК ≥ 0; ФФК ≥ 0; ФОІ ≥ 0.

2. Нормальна незалежність фінансового стану гарантує платоспроможність. ФСОС <0; ФФК ≥ 0; ФОІ ≥ 0.

3. Нестійкий фінансовий стан загрожує порушенням платоспроможності, однак можливість відновлення рівноваги в результаті поповнення джерел власних коштів за рахунок скорочення дебіторської заборгованості, прискорення оборотності запасів зберігається. ФСОС <0; ФФК <0; ФОІ ≥ 0.

4. Кризовий фінансовий стан. Організація повністю залежить від позикових джерел фінансування. Власного капіталу і довгострокових і короткострокових кредитів і позик не вистачає для фінансування матеріальних оборотних коштів, поповнення запасів йде за рахунок коштів, що утворюються в результаті уповільнення погашення кредиторської заборгованості. ФСОС <0; ФФК <0; ФОІ <0.

 • Відносні показники фінансової стійкості
 • Аналіз відносних показників полягає в порівнянні: - фактичних коефіцієнтів поточного року з періодом попереднього року;
  - фактичних коефіцієнтів з нормативами;
  - фактичних коефіцієнтів підприємства з показниками конкурентів;
  - фактичних коефіцієнтів з галузевими показниками.
  В даному методі оцінюються: коефіцієнт автономії (дає уявлення про залежність від позикового капіталу), коефіцієнт капіталізації (відношення позикових і власних коштів), коефіцієнт залучення коштів (вказує, яка частина оборотних коштів фінансується за рахунок короткострокових позикових коштів), коефіцієнт фінансової незалежності (показує питома вага власних коштів у загальній сумі джерел фінансування), коефіцієнт фінансування (показує, яка частина діяльності фінансується за рахунок власних средст , А яка - за рахунок позикових), коефіцієнт маневреності власного капіталу (показує, яка частина чистого оборотного капіталу припадає на 1 руб. Власних коштів), коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості та інші. Коефіцієнти фінансової стійкості зручні тим, що вони дають можливість визначити вплив різних чинників на зміну фінансового стану підприємства, оцінити його динаміку. Однак не можна забувати, що відносні фінансові показники є лише орієнтовними індикаторами фінансового стану підприємства, його платоспроможності та кредитоспроможності.

  посилання

 • «Як зробити вашу компанію дорожче?»

 • Це заготовка еніцклопедіческой статті по даній темі. Ви можете внести вклад в розвиток проекту, поліпшивши і доповнивши текст публікації відповідно до правил проекту. Керівництво користувача ви можете знайти тут