Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Управління витратами і розрахунок собівартості в 1С: КА

 1. Розподіл номенклатурних витрат
 2. Розподіл постатейних витрат
 3. Розподіл витрат на собівартість продукції
 4. Розподіл витрат на виробничі витрати
 5. Розподіл витрат на напрямки діяльності
 6. Розподілу на витрати майбутніх періодів
 7. Формування вартості необоротних активів
 8. Формування активів і пасивів
 9. Собівартість випуску продукції
 10. Облік інших витрат і доходів
 11. Окремий облік фінансових результатів
 12. управлінський баланс

Головна  опис  Моніторинг і аналіз  бюджетування  казначейство  Управління відносинами з клієнтами (CRM)  продажі  виробництво  склад  запаси  закупівлі  Витрати і собівартість  Персонал і розрахунок заробітної плати  Бухгалтерський і податковий облік  Інтеграція з 1С: Документообіг  За допомогою прикладного рішення можна відобразити матеріальні, трудові і фінансові витрати Головна опис Моніторинг і аналіз бюджетування казначейство Управління відносинами з клієнтами (CRM) продажі виробництво склад запаси закупівлі Витрати і собівартість Персонал і розрахунок заробітної плати Бухгалтерський і податковий облік Інтеграція з 1С: Документообіг

За допомогою прикладного рішення можна відобразити матеріальні, трудові і фінансові витрати. Оцінюючи витрати в грошовому вираженні, можна проаналізувати споживання різних ресурсів за напрямками діяльності.

Прикладне рішення пропонує наступні можливості:

 • враховувати і розподіляти номенклатурні витрати,
 • реєструвати і розподіляти постатейні витрати,
 • списувати витрати на випуск без замовлень на виробництво,
 • формувати активи і пасиви,
 • розраховувати собівартість випуску товарів,
 • враховувати інші витрати і доходи,
 • розподіляти витрати на фінансовий результат.

Користувач реєструє і розподіляє витрати, які формують:

 • Собівартість продукції, що випускається - витрати включають до собівартості товарів, що випускаються (виконаних робіт),
 • Вартість оборотних активів - формується повна вартість придбання і володіння товарно-матеріальними ресурсами,
 • Вартість необоротних активів - формується вартість майбутніх об'єктів основних засобів і нематеріальних активів, враховуються витрати на капітальне будівництво і проведення НІOKP,
 • Фінансовий результат - об'єкти обліку в даному випадку - це напрямок діяльності організації (в тому числі і з метою формування прибутків і збитків організації), центри відповідальності у вигляді підрозділів.

Виходячи з економічної трактування, серед витрат компанії виділяють групи з різним порядком розподілу:

 • Номенклатурні витрати - відображаються прямі витрати виробничої діяльності з кількісним виміром,
 • Постатейні витрати - враховуються прямі і непрямі витрати в сумовому вираженні,
 • Формування активів і пасивів - відображаються операції, пов'язані з формуванням активів або реєстрацією зобов'язань, управління якими ведеться, як правило, в ручному режимі або сам факт реєстрації яких обумовлений вимогами щодо ведення обліку.

Розподіл номенклатурних витрат

Всі номенклатурні витрати враховуються як прямі виробничі витрати в підрозділах у складі незавершеного виробництва.

Номенклатурні витрати формуються при відображенні:

 • Передачі матеріалів у виробництво,
 • Повернення з виробництва,
 • По прибутті продукції і послуг,
 • Передачі продукції між підприємствами,
 • Випуску продукції і виконання робіт.

Розподіляють номенклатурні витрати по об'ємним (кількісним) показниками в натуральних одиницях виміру.

Можливі варіанти розподілу номенклатурних витрат: за правилами, за статтями витрат, по випуску. Вони здійснюються відповідно до обраного правилом розподілу витрат.

Для розподілу номенклатурних витрат за правилами на вибір доступні різні варіанти формування баз розподілу витрат (кількість і вагу зазначених матеріалів, планова вартість товарів і ін.).

Розподіляються номенклатурні витрати в документі Розподіл матеріалів і робіт, що дозволяє перевірити склад сформованої за обраним правилом бази розподілу.

Розподіл постатейних витрат

Постатейні витрати використовують в обліку витрат, що розподіляються тільки в сумовому вираженні.

Щоб відобразити постатейні витрати компанії використовують єдиний механізм статей витрат.

Передбачені різні варіанти розподілу постатейних витрат визначають економічний сенс використання витрат, які зареєстровані за однією з наступних статей:

 • собівартість товару,
 • напрямок діяльності,
 • витрати майбутніх періодів,
 • виробничі витрати,
 • необоротні активи.

Кожному варіанту розподілу постатейних видатків відповідає свій порядок розподілу.

Розподіл витрат на собівартість продукції

Статті витрат з варіантом розподілу На собівартість товарів збільшують вартість матеріальних цінностей на суму доп.расходов.

Розподіляти додаткові витрати можна по одному з правил:

 • Пропорційно кількості - базу розподілу визначають за кількістю обраної номенклатури,
 • Пропорційно собівартості - базу розподілу визначають за вартістю обраної номенклатури.

Пропорційно кількості - базу розподілу визначають за кількістю обраної номенклатури,  Пропорційно собівартості - базу розподілу визначають за вартістю обраної номенклатури

Суму витрат на матеріальні цінності поза процесом виробництва формують в розрізі різних видів аналітик витрат:

 • Склад - суму витрат формують за обраним правилом розподіляється на всі позиції, які знаходяться в конкретному місці зберігання (склад),
 • Номенклатура - сума витрат збільшує вартість залишків конкретної номенклатурної позиції;
 • Надходження товарів і послуг - сума витрат збільшує вартість залишків номенклатури, яка оприбуткована за обраними документами надходження товарів і послуг,
 • Замовлення постачальникам, Переміщення продукції, Передача продукції між підприємствами, замовлення на переміщення - сума витрат збільшує вартість залишків номенклатури, яка вказана в документах відповідного типу.

Розподіл витрат на виробничі витрати

Реалізована можливість формувати виробничі витрати, що відносяться на собівартість виробів - варіант розподілу На виробничі витрати.

Суму виробничих витрат можна формувати в розрізі різних видів аналітик витрат (Підрозділ, Об'єкт експлуатації, Інші витрати).

Розподіляти виробничі витрати можна виконувати по підрозділах і за випусками товарів.

Якщо витрати розподіляють по підрозділах виробництва, то вказують список підрозділів, який братиме участь в розподілі витрат за конкретною статтею витрат.

У схемі ілюстрований порядок вибору правила розподілу:

У схемі ілюстрований порядок вибору правила розподілу:

Правила розподілу витрат задаються в рамках обраного способу розподілу.

Виробничі витрати включають до собівартості товарів, що випускаються відповідно до зазначеної статті калькуляції.

Статті калькуляції використовують при формуванні собівартості випущеної продукції, вони визначають характер витрат, які включають до собівартості продукції.

Статті калькуляції використовують при формуванні собівартості випущеної продукції, вони визначають характер витрат, які включають до собівартості продукції

Документ Розподіл витрат на собівартість товарів і послуг призначений для розподілу витрат на виробничі витрати; в ньому відображаються суми, що підлягають розподілу витрат, він дозволяє вибрати одне з правил, згідно з яким будуть розподілятися витрати на собівартість товарів:

 • Пропорційно кількості,
 • Пропорційно сумі,
 • Пропорційно вазі,
 • Пропорційно обсягу.

Пропорційно кількості,  Пропорційно сумі,  Пропорційно вазі,  Пропорційно обсягу

Розподіл витрат на напрямки діяльності

Статті витрат з розподілом На напрямки діяльності забезпечують прийняття до обліку загальногосподарських витрат, економічне або фінансове утримання яких визначається способом розподілу доходів і витрат за напрямками діяльності.

Розподіл видатків за напрямами діяльності здійснюють за правилами:

 • Пропорційно коефіцієнту,
 • Пропорційно доходам,
 • Пропорційно валового прибутку,
 • Пропорційно витратам.

Пропорційно коефіцієнту,  Пропорційно доходам,  Пропорційно валового прибутку,  Пропорційно витратам

Суми витрат на напрямки діяльності формуються в розрізі різних видів аналітик витрат:

 • Підрозділ - формуються витрати, пов'язані з діяльністю конкретного підрозділу,
 • Напрямок діяльності - безпосередній вплив на фінансовий результат компанії по виділеному напрямку діяльності;
 • Претензія клієнта - оцінка вартості усунення отриманих претензій,
 • Замовлення клієнта - формування повної собівартості виконання замовлення, визначення локального фінансового результату на замовлення,
 • Об'єкт експлуатації - контроль за витратами, що забезпечують використання, утримання, ремонт об'єктів експлуатації (обладнання, будівлі та ін.).

)

Передбачено двомірний аналітичний розріз витрат завдяки одночасному вибору видів аналітики і способу розподілу.

Припустимо, в статті витрат зазначено вид аналітики Претензія клієнта і спосіб розподілу на напрямок діяльності Гарантійний ремонт. Користувач формує загальну вартість витрат на виконання гарантійного ремонту з деталізацією за собівартістю усунення всіх надійшли претензій.

Розподіл доходів і витрат за напрямками діяльності відбивається в документі розподіл доходів і видатків за напрямами діяльності.

Розподілу на витрати майбутніх періодів

Завдяки прикладному рішенню можна врахувати витрати, включення яких до складу собівартості відстрочено в часі (планується в майбутньому).

Суми витрат майбутніх періодів виникають у розрізі різних видів аналітик витрат (Організація, Склад, Напрямок діяльності, Номенклатура та ін.).

Даному варіанту розподілу відповідає стаття списання витрат, по якій відкладені в часі витрати переносяться на об'єкти обліку витрат, що безпосередньо беруть участь у формуванні собівартості товарів. Зазвичай це стаття витрат з варіантом розподілу На напрямки діяльності.

Розподіл витрат на витрати майбутніх періодів здійснюють в документі розподіл витрат майбутніх періодів. Розподіляють суму витрат за вказаною кількістю періодів.

Формування вартості необоротних активів

Завдяки розподілу витрат на внеобортние активи відображаються витрати, пов'язані з формуванням вартості необоротних активів.

Сума витрат на необоротні активи в розрізі різних видів аналітик витрат:

 • Основні засоби,
 • Виконання капітального будівництва (об'єкти експлуатації),
 • Нематеріальні активи (НМА),
 • Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР).

Основні засоби,  Виконання капітального будівництва (об'єкти експлуатації),  Нематеріальні активи (НМА),  Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР)

Формування активів і пасивів

Щоб відобразити в обліку бух.баланса інші операції, прикладне рішення підтримує можливість формування активів і пасивів. Формування активів і пасивів здійснюється при відображенні таких операцій, як:

 • Перерахування податку,
 • Інший витрата,
 • Інше надходження.

Оформляють інші операції в рамках типових документів, вказуючи статті активів і пасивів.

На малюнку проілюстрований приклад формування пасиву.

На малюнку проілюстрований приклад формування пасиву

Собівартість випуску продукції

Розраховувати собівартість необхідно, щоб формувати фінансовий результат компанії.

Фіксація призначення використання ресурсів можлива після завершення етапів виробничого процесу, де вони були безповоротно перероблені. На основі даних уже виконаних хоз.операцій випуску дають економічну трактування використання ресурсів, визначаючи калькуляционную статтю витрат.

Повну виробничу собівартість товарів і робіт формують в розрізі статей калькуляції.

Для кожної статі калькуляції існує певний тип витрат, який заснований на загальноприйнятій угрупованню (див. Гл. 25 НК РФ): Матеріальні, Оплата праці, Амортизація та ін.

Собівартість продукції - важливий показник виробничо-господарської діяльності компанії. Обчислювати собівартість потрібно з метою:

 • визначити рентабельність виробництва та окремих видів товарів,
 • виявити резерви зниження собівартості товарів,
 • формувати ціноутворюючу політику компанії,
 • розрахувати економічну ефективність впроваджених новацій,
 • прийняти обгрунтовані рішення про коригування складу виробів.

Розраховують собівартість на основі даних оперативного обліку. Користувач може розрахувати собівартість одним із способів на вибір:

-Попередня розрахунок - його використовують торговельні організації для визначення оціночної вартості закуповуваних матеріальних цінностей в конкретний період часу. Розраховується методом середньої зваженої оцінки. Отримані дані використовують для обчислення валового прибутку компанії за умови виконаного плану продажу. Щоб попередньо обчислити собівартість, налаштовують регламентне завдання. В результаті розрахунок виплнять відносно швидко.

Фактичний розрахунок - використовують за підсумками місячного звітного періоду з повним розрахунком вартості партій руху номенклатурних витрат. При цьому розрахунку собівартості можна вибирається метод визначення вартості списання матеріальних цінностей:

 • Середня за місяць - вартість списання виробів визначають за середньою ціною за звітний період (середньозважена оцінка),
 • ФІФ O (середньозважена оцінка) - вартість списання по ФІФO визначають для партій, які вибули,
 • ФІФ O (змінна оцінка) - вартість списання продукції по ФІФO визначають в рамках повноцінного партійного обліку.

Фактичний розрахунок собівартості виконують в робочому місці Закриття місяця, воно дозволяє відображати всі операції закриття звітного періоду.

Розшифровку даних собівартості за певний період здійснюють за допомогою звіту Собівартість товарів.

Розшифровку даних собівартості за певний період здійснюють за допомогою звіту Собівартість товарів

Облік інших витрат і доходів

Користувачем фіксуються інші витрати компанії, додаткові витрати по продукції, витрати майбутніх періодів, які безпосередньо відносяться на фінансовий результат діяльності організації.

Сума витрат, що утворилася в результаті діяльності організації, виникає по результату відображення:

 • Операцій з надходження товарів і послуг,
 • Операцій з надходження послуг і інших активів,
 • Операції із закупівлі товарно-матеріальних цінностей, грошових документів, інших нематеріальних цінностей і необоротних активів,
 • Операції зі списання безготівкових ДС,
 • Операції з видачі готівки ДС та ін.

Можна фіксувати інші доходи і витрати, які не пов'язані з реалізацією виробів і послуг з основної діяльності (дивіденди, відсотки по депозитах і ін.).

При обліку інших витрат і доходів відображаються такі операції:

 • Реєстрація витрат - відображення довільних витрат за обраною статті витрат,
 • Реєстрація доходів - відображення довільних доходів за обраною статті доходів,
 • Списання витрат - списуються витрати, які були раніше сформовані на конкретному підрозділі по зазначеній в документі статті витрат,
 • Сторнування доходів,
 • Сторнування витрат.

Відображаючи будь-який вид операції, суми управлінського, бухгалтерського і податкового обліку заповнювати не обов'язково, тому можна відображати рух тільки по одному з напрямків обліку.

Окремий облік фінансових результатів

Завдяки прикладному рішенню здійснюють формування фінансового результату від продажу виробів і робіт відокремлено по замовленнях, операціях, підрозділам або менеджерам, постачальникам, групам фінансового обліку товарів.

По кожному об'єкту відокремлення можна формувати повний фінансовий результат (собівартість, виручка, прибуток, рентабельність).

управлінський баланс

Звіт Управлінський баланс потрібен для оцінки фінансового стану організації, це спрощений варіант бухгалтерського балансу.

Завдяки управлінському балансу під управлінням перебувають активи і зобов'язання, контролюється напрямок використання фінансових ресурсів, включаються дані фінансового обліку виробів, взаєморозрахунки з клієнтами і постачальниками, залишки готівкових та безготівкових ДС, інші активи і пасиви.

Дані управлінського балансу формуються як по компанії в цілому, так і по кожній окремій організації. Кожен розділ балансу можна розшифрувати до документа, який відображає окремі господарські операції. Окремо може бути відображена інформація про порушення балансу, це дозволить виявити можливі помилки в обліку.

Комплексний аналіз всіх доходів і витрат компанії в розрізі статей виконується на основі звіту Доходи і витрати.

Комплексний аналіз всіх доходів і витрат компанії в розрізі статей виконується на основі звіту Доходи і витрати

попередній  далі попередній далі